Tescil işlemlerinizin ön kontrol süreci elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. MERSİS talebinizi oluşturduktan sonra randevu.ttso.org.tr adresi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Not: Randevusuz işlem yapılmamakta, randevu saati dışında elden evrak alınmamaktır.


Ticari İşletmenin Şirkete Dönüşümü

  Yazı Boyutu - 14 +

Madde 194/2- Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine (Anonim veya Limited Şirket) dönüşmesi hâlinde 182 ilâ 193 üncü maddeler kıyas yoluyla uygulanabilir.

Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi halinde müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir (TSY – 134/8 ve 9):

1) Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin ve işletmenin özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu (2 ıslak imzalı) ile Tür değiştiren ticari işletmeye sürekli olarak özgülenmiş tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan (1 asıl 1 fotokopi; Söz konusu özel sicile kaydı gereken mal ve haklar bulunmuyorsa; yoktur diye beyanda bulunulmalıdır.) 2) Tür Değiştirme Planı (TTK-185) (2 ıslak imzalı)
3) Ticari işletmenin sahibi tarafından hazırlanan Tür Değiştirme Raporu (TTK-186) ( 2 ıslak imzalı). Küçük ve orta ölçekli firmalar, mali müşavir tarafından hazırlanan KOBİ Raporu (2 ıslak imzalı) ile tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.
4) Dönüşülen şirketin türüne göre hazırlanan noter onaylı şirket sözleşmesi (6 adet)
5) Firma sahibi tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço ve damga makbuzu (1 asıl 1 fotokopi)
6) Şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin şirket ünvanı altında noterde hazırlanmış tescil talepnamesi (1 asıl 1 fotokopi )
7) Yeni şirket için vergi dairesinden alınacak Potansiyel Vergi Dairesi Görüntüleme Belgesi (1 adet asıl)
8) Nakdi sermaye konulması halinde 1/4 ünün (yüzde 25 i) ödendiğine dair banka mektubu,
9) Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 2 nüsha, yabancı ortaklar ise 4 nüsha)
12) Tür Değişikliği İşlemini İsteyen Dilekçe ( Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına hitaben)