Kapasite

  Yazı Boyutu - 14 +

Kapasite Raporu Nedir:

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.


Kapasite Raporu Tanziminde Amaç: 

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.


Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı:

• 28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

• 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

• 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,


Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler:

• Yatırım Teşvik Belgesi,

• Dahilde İşleme İzin Belgesi,

• Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,

• Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik kullanımı için gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında

• Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,

• Resmi ve özel ihalelerde,

• Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,

• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,

• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,

• İmalatçı belgesi alımında,

• Vergi incelemelerinde,

• Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.


Raporun Geçerlilik Süresi ve Yenileme

• Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya Odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde iki yıl geçerlidir. 

• Kapasite raporunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde, raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir.

• Raporda yer alan makinalar kiralık (leasing dahil) ve kira sözleşmesi süresi 2 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler.


Kapasite Raporu Başvurusu

• Kapasite raporu başvurusunda bulunmak için Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na üye olmak zorunludur.

• Kapasite raporu başvurusu, "Kapasite Raporu Müracaat Formu" doldurularak, istenen belgelerle Sanayi müdürlüğüne elden veyahut evrak taramaları emrebozalioglu@ttso.org.tr adresine e-posta olarak gönderilerek yapılır.

• Kapasite Raporu Müracaat Formu elden veya web sayfamızdan elde edilebilmektedir.