Sık Sorulan Sorular

  Yazı Boyutu - 14 +

Sıkça Sorulan Sorular 


1 - GENEL


1.1 - KOSGEB Ve TSE, Ticaret Odasına Bağlı Kuruluşlar Mıdır?
Aynı binada bulunuyoruz, fakat bize bağlı değildirler.

1.2 - KOSGEB, TSE, ihracatçılar birliği ve ticaret borsasının numaralarını öğrebebilir miyiz?
KOSGEB: 0462 321 35 75
TSE: 0462 326 44 21
İHRACATÇILAR BİRLİĞİ: 0462 326 16 01
BORSA: 0462326 45 05

1.3 - Ticaret Odası Öğrencilere Burs Veriyor Mu?
Odamız burs vermemektedir

1.4 - Çalışma Saatlerinizi Öğrenebilir Miyim?
Çalışma saatlerimiz 08:30-12:00,13:00-17:30

2 - AB ve DIŞ İLİŞKİLER

2.1 - Trabzon AB Bilgi Bürosu'nun Hizmetleri Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

Trabzon AB Bilgi Bürosu, AB ve Türkiye ile ilişkiler çerçevesinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki her tür bilgi talebini karşılamaktadır. Bunula birlikte, AB'nin Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik açmış olduğu programlar hakkında bilgilendirme çalışmaları yürütmektedir. Bursa AB Bilgi Bürosu ayrıca, uzman konuşmacıların katılımıyla, AB-Türkiye ilişkileri ve AB politikaları üzerine seminer, konferans ve benzeri bilgilendirme etkinliklerinin yanısıra, toplumun tüm kesiminde AB bilincini yaygınlaştırmak amacıyla kültürel etkinlikler düzenlemektedir.

2.2 - CE İşareti Nedir?

CE işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve "Conformité Européenne" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir Birlik işaretidir.

Üreticinin garanti beyanı olan ve bir anlamda da ürünün pasaportu olarak da ifade edilen CE işareti, bir kalite belgesi değildir. CE işareti, üzerinde bulunduğu ürünün, insan, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğini garanti altına almakta olup ve AB genelinde tek bir işaretin kullanılmasını sağlamaktadır.

CE işareti, tüketicilerin Topluluk tarafından emniyetli olarak sınıflandırılan ürünleri tespit etmesini kolaylaştırmakta ve bu işareti taşıyan ürünler, tüketicilere yüksek kaliteli ürünler sunulmasını sağlamak için, ambalaj, etiket ve emniyetle ilgili standartlara uygunluğunu göstermektedir.

2.3 - Türkiye'nin adaylık süreci hakkında bilgi alabilir miyim? İlgili resmi dokümanlara nereden ulaşabilirim?

Avrupa Birliği 1993 Kopenhag Zirve'sinde aldığı kararlar uyarınca eski Varşova Paktı ülkeleri olan Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerini (ODAÜ) kapsayan bir genişleme süreci başlattı. Avrupa Komisyonu'nun genişlemeye ilişkin stratejisine esas teşkil etmek üzere hazırladığı öneriler, 16 Temmuz 1997 tarihinde 'Gündem 2000' başlıklı bir raporda açıklandı. Raporda ODAÜ ile Kıbrıs'ın iki dalga şeklinde 2000'li yìllarda AB'ne tam üye olmaları öngörüldü. Aday ülkelerin değerlendirilmesinde kıstas olarak alınan Kopenhag kriterlerine göre;

1. Siyasi kriterler: Aday ülke, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlıklara saygı ve azınlıkların korunmasının güvence altına alındığı istikrarlı bir kurumsal yapıya sahip olmalı.

2. Ekonomik kriterler: Aday ülkede işleyen bir piyasa ekonomisi ve AB içinde rekabetçi baskı ve piyasa güçleriyle başa çıkabilme kapasitesine sahip olmalı.

3. Topluluk Müktesebatının Kabulü: Aday ülke, siyasi, ekonomik ve parasal birlik amaçlarına uyum dahil olmak üzere, AB mevzuatını üstlenebilme ve uygulayabilme kapasitesine sahip olmalı. Genişleme sürecinin birinci dalgasında, kriterlere en fazla uyum gösterebilme yeteneğine sahip olduğu değerlendirilen, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve Estonya, sözkonusu kriterlere göre daha geri bir durumda bulunan ikinci dalgada ise Slovak Cumhuriyeti, Litvanya, Letonya, Bulgaristan ve Romanya yer aldı. Kıbrıs da daha önce alınan bir kararla sözkonusu genişlemenin içine dahil edilmiştir. Daha sonra bu dalgalı sistem bırakılmış ve tüm aday ülkeleri kapsayan tek bir çerçeve oluşturuldu. Türkiye ise ekonomik ve siyasi alanlarda gerçekleştirmesi gereken reformlar nedeniyle bu genişleme kapsamına alınamadı.

AB'nin Türkiye'ye yönelik katılım öncesi stratejisi, Lüksemburg'da toplanan Avrupa Konseyi'nin talebi üzerine 1998'de geliştirilmiş olan Avrupa Stratejisi üzerine inşa edildi ve Türkiye'ye birtakım önerilerde bulunuldu. Bu öneriler Gümrük Birliği'nin derinleştirilmesini, Gümrük Birliği'nin tarım ve hizmet sektörlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini ve çeşitli alanlarda işbirliğini kapsıyordu.

Avrupa Komisyonu 13 Ekim 1999'da açıkladığı Türkiye için İkinci İlerleme Raporu'nda Türkiye'ye üyelik perspektifi verilmesini önerdi ve bunun sonucunda Aralık 1999'da toplanan Helsinki Zirvesi'yle Türkiye, AB'ne tam üyeliğe aday ülke olarak kabul edildi.

Helsinki'deki AB Konseyi'nde şöyle bir karar alındı: 'Konsey, Türkiye'de son zamanlarda yaşanan olumlu gelişmeleri ve ayrıca Türkiye'nin Kopenhag kriterlerine uyum yönündeki reformlarını sürdürme niyetini memnuniyetle karşılar. Türkiye, diğer aday devletlere uygulanan aynı kriterler temelinde Birliğe katılmaya yönelmiş bir aday devlettir.' Helsinki'de alınan kararlar AB-Türkiye ilişkilerinde bir dönüm noktası oluşturuyor. Helsinki Zirvesi sonrasında, diğer aday ülkeler gibi Türkiye de, reformlarını teşvik etmeye ve desteklemeye yönelik bir katılım öncesi stratejiden yararlanmaya başladı.

Üç yıl aradan sonra Ortaklık Konseyi ilk defa Nisan 2000'de Türkiye başkanlığında toplandı. Konsey'de iki önemli siyasi karar alındı; birincisi Ortaklık Komitesi kapsamında sekiz alt-komitenin oluşturulması, ikincisi de AB ve Türk satın alma piyasalarının karşılıklı olarak birbirlerine açılması ve hizmetlerin serbestleştirilmesi amacıyla yapılacak anlaşma müzakerelerinin başlatılması.

AB Konseyi tarafından resmen 8 Mart 2001 tarihinde kabul edilen Katılım Ortaklığı Belgesi, AB'nin katılım kriterlerinin karşılanması yönünde ilerleme kaydedilmesi amacıyla Türkiye için önceliklerin belirlendiği bir yol haritası niteliği taşıyordu.

Katılım Ortaklığı Belgesi'nin amacı Komisyon'un Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda kaydettiği ilerlemeye ilişkin 2000 yılı Düzenli Raporu'nda tanımlanan çalışma gerektiren öncelikli alanları, bu öncelikleri hayata geçirmek için Türkiye'ye sağlanmış olan mali olanakları ve bu yardımların tabi olacağı şartları tek bir çerçeve altında biraraya getirmekte. Türk hükümeti Katılım Ortaklığı Belgesi ışığında 19 Mart 2001'de Müktesebat'ın Üstlenilmesi için Ulusal Programı (UP) kabul etti.

Program geniş çaplı bir siyasi ve ekonomik reform gündemi ortaya koyuyordu. Eş zamanlı olarak UP'ın uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin bir kararname de kabul edilti. 15 ve 16 Haziran 2001'de Göteborg'da yapılan Avrupa Konseyi'nde Ulusal Program 'olumlu bir gelişme' olarak tanımlandı ve Türkiye, katılım öncesi stratejisinin mihenk taşı olan Katılım Ortaklığı'nın önceliklerini hayata geçirmek için somut adımlar atmaya teşvik edildi.

2002 yılındaki Kopenhag Zirvesi'nde Türkiye ile ilgili olarak; Gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi'nin hazırlanması, Müktesebat uyum çalışmalarının yoğunlaştırılması, Gümrük Birliği'nin geliştirilip, derinleştirilmesi, Mali işbirliğinin önemli miktarda artırılması, Türkiye'ye verilecek mali yardımların katılım başlıklı bütçe kalemine alınması, yönünde karar alındı. Bu gelişmeler ışığında Avrupa Komisyonu Türkiye ile ilgili olarak gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi'ni 25 Mart 2003'te yayımladı. Türk hükümeti de Ulusal Programı yeniden güncelleyerek 24 Temmuz 2003'te Resmi Gazete'de yayımladı. Kamuoyuna açıklanan gözden geçirilmiş Ulusal Program'da, kısa vadeli ve orta vadeli hedefler net bir şekilde belirtiliyor.

6 Ekim 2004 tarihinde, Avrupa Komisyonu Türkiye'ye ilişkin 2004 yılı İlerleme Raporu'nun yanı sıra İlerleme Raporu'na dayanarak, Türkiye'de hazırlık aşamasında olan bazı temel mevzuat çalışmalarının tamamlanması koşuluyla Türkiye ile müzakerelere başlanmasını Avrupa Konseyi'ne tavsiye etti. (Bkz. Tavsiye Kararı) Türkiye'nin üyeliğinin gerek AB, gerekse Türkiye üzerindeki etkilerini inceleyen bir "Türkiye'nin Üyeliği Perspektifinden Kaynaklanan Hususlar" isimli rapor da aynı tarihte yayınlandı. (Bkz. Türkiye'nin Üyeliği Perspektifinden Kaynaklanan Hususlar ) 2004 yılının Aralık ayında Brüksel'deki AB Konseyi Zirvesi'nde, Konsey, 2004 yılı İlerleme Raporu ve Tavsiye Kararı ışığında, Komisyon tarafından belirlenen altı başlık altındaki hukuksal düzenlemeyi yürürlüğe koyması şartıyla Türkiye'nin, Kopenhag siyasi kriterlerini katılım müzakerelerine başlamak açısından yeterli ölçüde karşıladığına karar verdi. AB Konseyi, Komisyon'u, 23. paragraf temelinde Türkiye'yle müzakerelerin çerçevesi hakkında bir öneri sunmaya davet etti. 3 Ekim 2005 tarihinde müzakereleri açmak üzere, Konsey'i bu müzakere çerçevesi üzerinde anlaşma sağlamaya çağırdı.Söz konusu Avrupa Birliği Konseyi Zirvesi sonrasında 17 Aralık Sonuç Bildirgesi yayımlandı. (Bkz. Sonuç Bildirgesi'nin Türkiye'yi ilgilendiren paragrafları) (Bkz. 17 Aralık 2004 Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi) 29 Haziran 2005'te Avrupa Konseyi'nin talebi üzerine Avrupa Komisyonu, AB üyesi devletlere Türkiye ile başlatılacak katılım müzakerelerinin çerçevesini çizen ve titizlikle hazırlanan bir Müzakere Çerçeve Belgesi taslağı sundu. Bu belge, Avrupa Konseyi'nin 17 Haziran 2005'te teyit ettiği, Konsey'in Aralık 2004'te açıkladığı Sonuç Bildirgesi'yle uyumlu katılım müzakereleri için gerekli yol gösterici ilke ve usulleri belirliyor. Müzakere Çerçeve Belgesi'nin, müzakereler başlamadan önce Üye Devletlerce onaylanması gerekiyor. (Bkz. Taslak Müzakere Çerçeve Belgesi)

3 - TİCARET SERVİSİ

3.1 - A.TR / Menşe Şehadetnamesi / EUR.I / Form A onayı esnasında bu belgelerin ekinde hangi belgeleri de ibraz etmemiz gerekir?
Taahhütname, fatura, imalatçı değilse alış faturaları, eşyanın menşeini veya serbest dolaşım durumunda olduğunu tevsik edici belgeler.

3.2 - Form A belgesi hangi ülkelere düzenlenir?
Rusya, Kanada, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Beyaz Rusya, Ukrayna, Türki Cumhuriyetleri.

3.3 - Esnaf Odası üyesiyim ihracat yapmak istiyorum, Oda'nıza belge onayı yaptırabilirmiyim?
Yeni ihracat rejimimizde Esnaf Odası üyelerine de ihracat yapma imkanı sağlanmıştır. Dolayısıyla Esnaf Odası üyelerine de ihracat onay işlemi yapılmaktadır. Ancak, esnafın ihracat işlemlerinden önce aşağıdaki belgeleri yılda bir defa ibraz etmesi gerekir :

- Bağlı olduğu esnaf odasından faaliyet belgesi (asıl suret-yeni tarihli)
- İhracatçı Birliklerine kayıtlı olduğuna dair üyelik belgesi
- Vergi mükellefi olduğuna dair ilgili vergi dairesinden belge (asıl suret)
- İmalatçı ise geçerli kapasite raporu fotokopisi
- Mal alış faturaları (her onay işlemi esnasında)

3.4 - Üyeniz değilim ancak X odası (örnek: Of TSO) üyesiyim Oda'nıza ihracat ile ilgili belgelerimi onaylatabilirmiyim?
Günümüzde ihracatçılarımız bulundukları şehirlerde ihracat faaliyeti gösterdikleri gibi alıcıların taleplerine göre ihraç edecekleri eşyayı başka şehirlerden de temin etmektedirler ve bu nedenle doğal olarak zaman ve nakliyeden tasarruf etmek istemektedirler. Dolayısıyla da ihracat işlemlerini eşyayı temin ettikleri yerde gerçekleştirmektedirler.

Bu bakımdan diğer Oda'larda olduğu gibi Oda'mızda da üyemiz olmayan firmaların ihracat işlemleri onaylanmaktadır.

Ancak, bu durumdaki firmalar ihracat işlemlerinden önce aşağıdaki belgeleri yılda bir defa ibraz etmesi gerekir :
- Bağlı olduğu Oda'dan faaliyet belgesi ( asıl suret-yeni tarihli)
- İmalatçı ise kapasite raporu fotokopisi
- Mal alış faturaları ( her onay işlemi esnasında

3.5 - İhracat esnasında A.TR/ EUR.I belgesi düzenlemedim düzenleyebilirmiyim?
İhracat esnasında unutulma, zaman yetmemesi,vb gibi nedenlerle dolaşım belgeleri düzenlenmemişse ve geçerlilik süresi içerisinde ise "SONRADAN VERİLMİŞTİR" kaydıyla düzenlenebilir.

3.6 - Oda'nıza X tarihinde onaylattığımız A.TR / EUR.I belgesi kayboldu yenisini onaylatabilirmiyim?
Belgeniz eğer geçerlilik süresini doldurmamışsa elbette onaylanabilir.( ikinci nüsha )

Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasıolan ülkeler (STA)
İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Filistin, Fas, Tunus, Suriye, Mısır Bu ülkelere yönelik ihracatlarda Türk menşeli ya da Türk menşeli sayılabilecek işlem ve işçilik ihtiva eden eşyalar için EUR.I Dolaşım Sertifikası düzenlenir.

3.7 - TIR Karnelerin kullanım süreleri nedir?
60 iş günüdür. Bu sürede kullanılmayan karneler kullanılmadan iade olarak Oda'mıza iade edilmesi gerekir. Para iadesi yapılmamaktadır, yenisi ile değiştirilemez, süre uzatımı olamaz.

3.8 - Firmaların karne kullanma kontenjanları nekadardır?
Özmal araçlar için 4, sözleşmeliler (kiralık) için 2 adettir. Çekiçiler hariç bu sayı tır komitesi tarafından değiştirilebilir.

3.9 - Bir malzemenin fiyatının tespiti için ne yapılması gerekiyor?
Oda muamelat yönetmeliği 35 maddesi: " Odalar ve bunların şubeleri, çalışma alanları içerisinde üretilen veya satılan mal ve hizmetlerin fiyat tespitini yapmaya yetkilidir. Ancak, imalata ilişkin fiyat tespitlerinde yetki münhasıran imalatın yapıldığı yerdeki sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odasına aittir.

Rayiç fiyat tespiti, yazılı talep üzerine yapılır. Talepte bulunanlar, mal veya hizmetin fiyatını etkileyecek hususları açıkça yazılarında belirtir

3.10 - Proforma fatura onayı yapılıyormu?
Oda muamelat yönetmeliği 38 maddesi: "Proforma faturalar ile birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalar alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden onaylanmaz. Ancak, birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalarda işin tamamının belirtilmesi halinde bu faturaların onaylanması mümkündür. Ayrıca, sadece montaj, işçilik veya nakliye bedeli için düzenlenen faturalar ile malzeme fiyatı, işçilik, nakliye ve montaj bedeli dahil olarak düzenlenen faturalar, fiyat tespiti usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden onaylanmaz." Hükmü gereğince onay yapılamaz.

4 - BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER SERVİSİ

4.1 - Gazete ve diğer yayınlarınız ücretli mi?
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın yayınları ücretsizdir. Odmıza yazılı yapılan yayın taleplerine genellikle olumlu cevap vermekle birlikte, temin edemediğimiz yayınların içeriğini talep edenlerle elektronik ortamda da paylaşıyoruz.,

4.2 - Kütüphaneden nasıl faydalanabilirim?
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası başta üyelerine olmak üzere bilgi ihtiyacı olan herkese genel ekonomik konular ile sektörel bilgileri kimlik karşılığında 1 hatfa süre ile alabilirsiniz.

5 - SİCİL SERVİSİ

5.1 - Odalara kayıt olmak zorunda mıyız?

Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve 5174 sayılı kanun'un 5 inci maddesine göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar.

5.2 - Vergi dairesinden kaydımız silindiği halde Oda'dan neden silinmiyor?

Bir firmanın Oda kaydının TERKİN edilebilmesi için mutlaka Ticaret Sicil Memurluğunda mevcut olan kaydının TERKİN edilmesi gerekmektedir.

5.3 - Belgeler karşılığı neden ücret alınıyor?

Odaların gelirleri 5174 sayılı kanun'un 23. ve 26. maddelerinde Odaların verecekleri hizmetler ve bu hizmetlere karşılık alacakları ücretlerin nasıl belirleneceği açıklanmıştır.

Buna göre Odalar aşağıdaki hizmetlerden ücret alırlar. Odalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı, maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek, nispî ücretlerde bu tavanı aşmamak ve binde beşten fazla olmamak kaydıyla oda yönetim kurullarının teklifi, meclislerin onayı ile yürürlüğe konulacak tarifelerle tespit olunur.

5.4 - Oda'dan terkin işlemleri nasıl olur?

Talep Üzerine veya Resen Kaydın Silinmesi

5174 Sayılı Kanun ve bu kanun ile ilgili Oda Muamelat Yönetmeliğinin ilgili maddelerince;

Ticaret sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneğini veyahut bu durumu gösterir ilgili ticaret sicili memurluğundan alınmış bir yazıyı dilekçe ekinde doğrudan veya şubeler vasıtasıyla odaya ibraz eden üyeler ile münfesih olan ve bu durumu belgelendiren üyelerin kaydı yönetim kurulu kararıyla silinir.

Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilenler, genel sekreter tarafından takip edilerek bunların oda kayıtlarının silinmesi sağlanır.

Ticareti terk, vergi mükellefiyetinin sona ermesi, vefat ve benzeri sebeplerle üyenin işini bıraktığını başvuru üzerine veya resen öğrenen ilgili oda, öncelikle bunlardan ticaret sicilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili ticaret sicili memurluğuna bildirir. Ticaret sicili memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin üçüncü fıkrasına göre ticaret sicilinden kaydı terkin edilenlerin oda kayıtları, ilgili meslek komitesinin de görüşü alınmak suretiyle yönetim kurulu kararıyla silinir.

Esnaf Olduğundan Kayıt Silinmesi

5362 Sayılı Esnaf Ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre Esnaf niteliği taşıyan fakat Odamıza kayıt olan üyelerin Odamızdan kayıt sildirme işlemleri için öncelikle İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmalarını ve küçük esnaf olmaları nedeniyle Ticaret ve Sanayi Odasından kayıtlarını sildirmek istediklerini bildirmeleri gerekmektedir.

Valilik, İl Sanayi ve Ticaret, BTSO ve Esnaf Odalarından temsilcilerden oluşan komisyon tarafından yapılan müracaat değerlendirilir ve müracaat sahibinin Esnaf veya Tüccar olduğu tespit edilir.

Eğer Tüccar olduğuna ve BTSO kaydının devam etmesi gerektiğine karar verilirse gerçek şahıs firmasının Oda kaydı devam eder.

Fakat Esnaf olduğuna ve Esnaf Odalarına kayıt yaptırması gerektiğine karar verilirse Alınan karar Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirilerek önce Ticaret sicili kaydı ve akabinde Oda kaydı silinir.

Eczacı Olduğundan Kayıt Silinmesi

Eczacı mükelleflerimiz bir dilekçe ekinde Eczacılar Odasından aldığı kayıt belgesi ile odamıza müracaat ettiğinde 6643 Sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanununun ilgili maddesi gereği odamızdaki kayıtları silinir.

5.5 - Kimler sanayici sayılır?

Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üretmek suretiyle katma değer oluşturan işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ve yazılım üretenler en az on işçi çalıştırmak şartıyla bu Kanunun uygulanması bakımından sanayici sayılır.

Ancak;
a) Seri halinde hazır elbise üretmeyen terziler, fabrika halinde işletilmeyen fırınlar, lokantacı, elbise temizleyici ve benzerleriyle mamullerini toptan satmayıp perakende olarak doğrudan doğruya tüketiciye satan kunduracı, şekerci, tatlıcı gibi işletmeler,
b) Şehir, kasaba ve köylerdeki su temizleme, arıtma, süzme ve dağıtma tesisleri,
c) İşlemek üzere, üretimleri nev'inden hariçten ham madde almamaları şartıyla, arazide ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yollarıyla bitki, hayvan veya hayvan mahsullerinin, bizzat yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesi işlerine tahsis edilen yerler,
d) Üniversiteler, meslek liseleri ve benzeri okulların üretim yapan atölye ve lâboratuvarları, meslek kursları ve cezaevlerindeki atölyeler gibi öğretim ve eğitim amacıyla işletilen yerler,
e) Doğrudan doğruya Milli Savunma Bakanlığı teşkilâtına bağlı olarak çalıştırılan askerî sanayi müesseseleri, Sanayici sayılmazlar.

5.6 - Değişikliklerde ne yapmam gerekir?

Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır. Ticaret siciline tescili zorunlu olup da yasal şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili oda, bu yasal zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili ticaret sicil memurluğuna bildirir. Ticaret sicil memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

5.7 - Ticaret sicili nedir?

Ticaret Sicili üçüncü kişiler tarafından bilinmesinde yarar ve zorunluluk bulunan tacirler ile ilgili hukuki işlemlerin kaydedildiği resmi bir sicildir.

Ticaret Siciline tacire ilişkin, üçüncü kişilerin bilmesinde yararı olan hukuki işlemlerin kaydedilmesiyle tacirle hukuki işlem yapmak isteyenler bilgilendirilmiş olurlar.

Resmi bir sicil olan Ticaret Siciline ait bütün işlemler özellikle tescil, değişiklik, kayıt silme işlemleri Türk Ticaret kanunu, diğer kanunlar ve Ticaret Sicil Tüzüğü Hükümlerine göre yapılır. (TST.19)

Ticaret Siciline ait bilgiler üçüncü kişilere açık tutulan bilgilerdir. Dileyen her kişi ticaret sicilindeki belge, kayıt bilgilerini inceleye bilir, harcını ödemek koşuluyla onaylı suretini alabilir.

Kanun ve Tüzükte aksine bir hüküm olmadığı taktirde tescil edilen her husus aynen ilan edilir. (TK.37) Sicil kayıtları bütün Türkiye'deki Sicil kayıtlarının ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi suretiyle herkes tarafından incelenmesi imkanı sağlanmış olur.

Üçüncü kişilerin çıkarlarının korunması, bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amacıyla tutulan ticaret siciline ilişkin kayıtların doğru olması ve sicil memurluğunun verdiği belgelerin gerçeğe uyması zorunludur. Aksi bir durumda hem sicile gerçeğe aykırı beyanda bulunan tacir, hem de gerçeğe aykırı belgeler düzenleyen sicil memurunu atayan oda sorumludur. (TK.2712,40-MK.917)

Ticaret Sicilinin tescilin koşulları ile niteliğini düzenleyen T.T.K' nın 29.ve izleyen maddelerinde özellikle 34. ile Ticaret Sicili tüzüğünün 28. maddesi tescil için başvuru halinde sicil memuruna tescil için kanun ve tüzüğün ön gördüğü tüm koşulların tam olarak yerine getirildiği hususunu araştırma ve inceleme görevi vermiştir.

Bu nedenle tescil tarihi başvurunun yapıldığı tarih değil, sicil memurunun gerekli incelemeyi yaptıktan sonra tescile karar verdiği tarihtir.

Yapılan tescil işlemlerinde (muafiyeti olanlar hariç)üç çeşit ücret alınır.
1- İlan ücreti; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi adına tahsil olunur. T.Halk Bankası Mumhane şubesine yatırılır.
2- Tescil harcı:Her yıl resmi gazetenin Ticaret Sicil Harçlar başlığı altında yayınlanan tarifeye göre alınır. Vergi dairesi adına tahsil olunur.
Trabzon Ticaret Sicil memurluğunun işlemlerinde Hızırbey Vergi Dairesine yatırılır.
3- işlem ücreti : 5174 sayılı kanun gereği oda meclisince onaylanan bir tarifeye göre alınır. Oda veznesine yatırılır.

5.8 - Kayıt işlemleri hakkında bilgi alabilirmiyim?
Lütfen http://www.ttso.org.tr/ linkini ziyaret ediniz.

Noterden hisse devri yapıldıktan sonra ticaret sicile nekadar süre içinde başvurup gazetede yayınlakgerekir?
15 gün içinde

Şirket kuruluşunda isim seçimi hususunda nelere dikkat etmemiz gerekir?Seçeceğimiz ismin başkalarınca kullanılıp kuullanılmadığını nasıl ve nereden öğrenebiliriz?
Seçeceğiniz ismin daha önce hiçbir ticaret sicil memurluğunca tescil edilmemiş olması gerekmektedir. Ünvan kontrolü için Ticaret Sicil Memurluğumuza gelmeniz gerekmektedir.

Yeni kurulacak şirketin defterleri tam olarak ne zamana kadar tastik edilmelidir.
Yeni Kurulacak olan şirketlerde defter tastikleri; şirket ana sözleşmesi Ticaret odası tarafından kontrol edilip ünvan ve faliyet konuları kontrol edildikten sonra Noterden tasdik aşamasında şirket ana sözleşmesi ile birlikte eş zamanlı olarak tastik edilebilir. Pratikte ise ticaret odası evrak teslim tarihi ile aynı zamanda yapılmasında bir sakınca yoktur.

Gerçek kişi işletmesini limited şirket haline dönüştürmek istiyoruz. izleyeceğimiz prosedür nedir?
Şahısların nevi değişikliği yoluyla ya da her hangi bir şekilde şirket olması mümkün değildir, öncelikli olarak şahıs mükellefiyetinizi sonlandırmanız ve limited şirket kuruluşu için gerekli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Limited şirketler en az iki ortak ve minimum 5.000 ytl sermayeyle kurulmaktadır.

5.9 - Ticaret Sicili ile alakalı geniş bilgiyi nereden alabilirim?
http://www.ttso.org.tr/

6 - İŞ MAKİNESİ

6.1 - İş makinesi tescil işlemi için gerekli belgeler nelerdir?
Birinci el araçlar için; fatura, başvuru dilekçesi, teknik belge.
İkinci el araçlar için; noter satış sözleşmesi (kesinlikle olması gerekmektedir), fatura, başvuru dilekçesi, teknik belge.

6.2 - İş makinesi tescili nasıl belli bir süresi var mıdır, yapılır?
Sıfır iş makinelerinde fatura ile 3 ay içinde ikinci el iş makinelerinde noter sözleşmesi ile bir ay içinde yapılmaktadır.

6.3 - Tescil işleminde süre aşıldığı takdirde ne olur?
Belirtilen süreler aşıldığı takdirde, 176,50 ₺ ceza (2020 yılı için) Hızırbey Vergi Dairesine yatırılır.

6.4 - İş makinesi tescil ücreti ne kadardır?
Toplam 645 ₺.

6.5 - Teknik belge nasıl doldurulur?
Teknik belge daktilo ya da bilgisayarda eksiksiz kazıntı ve silinti olmadan doldurulur. Teknik belge üzerindeki bilgilerle noter satış sözleşmesindeki bilgiler veya faturadaki bilgiler varsa eski tescil belgesindeki bilgiler birbirini tutmalıdır.

6.6 - İş makinesi tescil belgesi satıştan sonra ne kadar süre içersinde alınmalıdır?
İkinci el noter satışlarında; Noter satışı yapılan tarihten itibaren bir ay içinde, Sıfır satın alınan makinelerde; fatura tarihinden itibaren üç ay içinde tescil belgesi çıkartılmalıdır.

6.7 - İş makinesi plakaları odadan mı temin ediliyor?
Plakalar odadan verilmemektedir. Piyasada bulunan plakacılardan yaptırılabilinir.

6.8 - İş makinesi tescil belgemi kayıp edersem ne yapmam gerekiyor?
Kayıp olduğuna dair gazeteye ilan verilir. Gazete ilanı ile birlikte dilekçe ile başvurulur.

6.9 - Teknik belgeyi kim imzalar?
Teknik belgeyi tescil belgesini alacak firmada çalışmayan makine mühendisleri odasına üye bir makine mühendisi ve diğer tarafını firma yetkilisi imzalar.

6.10 - İş makinesi tescil belgesi almak için odaya üye olmak gereklimidir?
Tescil belgesi almak için odamıza üye olmanız gerekli değildir.

7 - SANAYİ SERVİSİ

7.1 - Kapasite raporu yaptırmak istiyorum ne yapmalıyım?
Odamız Başkanlığına hitaben dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

7.2 - Kapasite raporu yaptırmak için oda üyesi olunması şartmıdır?
Evet, oda üyesi olunması şarttır.

7.3 - Kapasite raporu Müracaatı sonrasında istenen belgeler nelerdir?
Kiralık iş yeri için sözleşme, kiralık makine var ise onlara ait sözleşme, SSK iş yeri numarası, yeni yıla ait defter tasdik bilgileri, bilançodan sadece, makine, teçhizat ve taşıt tutarları.

7.4 - Kapasite raporu tasdik ücreti ne kadardır?
Merkez için; TTSO'na 615 ₺, TOBB'ne 525 ₺ 
İlçeler için; TTSO'na 855 ₺, TOBB'ne 525 ₺

7.5 - Tasdik ücretlerini nereye yatırmalıyım?
TTSO katkıları oda hesaplarına ya da direkt olara oda veznesine yatırılır ve kapasite raporu ücreti olduğu belirtilir.

TOBB katkıları aşağıdaki banka hesap numaralarına yatırılır;
Masraf almayanlar; Akbank Bakanlıklar Şubesi: 69072
Ziraat Bankası Akay Şb.: 5994350-5092
Vakıfbank Merkez Şb.: 2068017
Masraf alanlar; Türkiye İş Bankası Akay Şb.: 785529
T. Halk Bankası Kızılay Şb.: 16000038

7.6 - Kapasite raporu süresi ne kadardır?
Firmanın herhangi bir kiralık makinesi veya taşeron sözleşmeli işçisi yoksa TOBB onaylanma tarihinden itibaren üç yıl süre ile geçerlidir.

7.7 - Kapasite raporunun üzerinde değişiklik yapılabilir mi?
Üretim dışında kalan genel bilgiler (haberleşme, iletişim, firma unvanı v.b.) üzerinde dilekçe ile başvurulması halinde değişiklik yapılabilinir.

8 - PROJE KOORDİNASYON SERVİSİ

8.1 - Mevcut proje programı var mı nasıl haberdar olabilirim?
Projeofisi.ttso.org.tr adresinden mevcut proje programlarını takip edebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için TTSO 5. katta bulunan proje koordinasyon ofisini ziyaret edebilirsiniz.

8.2 - Proje koordinasyon ofisi bizim için proje yazar mı?
Proje koordinasyon ofisi firmalar için özel olarak proje yazmaz. Fakat firmalarımıza yönlendirme konusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

8.3 - Proje koordinasyon ofisinden alacağımız danışmanlık hizmetleri ücretlimidir?
Hayır.

8.4 - Proje koordinasyon ofisi ne gibi projeleri kimin için yazıyor?
Proje koordinasyon ofisi bölgeyi etkileyen makro projeler yazmaktadır. Çoğu zaman kendi adına proje yazmakta ayrıca başka kurumların projeleri içinde ortak olmaktadır.

8.5 - Proje döngü eğitimini nerden alabilirim?
Değişik periyotlarda ofisimiz tarafından proje döngü eğitimleri düzenlenmektedir. Bu eğitimler ile ilgili detayları internet sitemizden takip edebilirsiniz.

8.6 - Benim bir fikrim var ne yapabilirim?
TTSO 5. katta bulunan ofisimizde çalışanlarımız sizi dinleyecek fikirleriniz için tavsiye ve yönlendirmelerde bulunacaklardır.

8.7 - Danışmalık hizmeti almak veya bilgi almak için Odaya kayıtlı olmak gerekir mi?
Hayır.


Gerekli bilgi ve döküman için web siteleri :

Barkod Nedir? Nasıl Alınır?

GLN: Küresel Lokasyon Numarası

Dolaşım ve Menşe Sertifikaları

Fire ve Zayiat Oranları

Gıda Sicili Üretim İzni Sertifikalar

İhracatçı Birliğine Kayıt?

Marka Patent Tescili Nasıl Yapılır?

Müteahhitlik Karnesi Nasıl Alınır?

Nasıl İhracatçı Olunur?

Odalar Ne İş Yapar?

Sanayi Sicil Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

NACE Kodu Sorgula (TOBB)

Gümrük Tarife Cetveli

Tır Karnesi İşlemleri

Sayısal Takograf İşlemleri

İş Makinesi Tescil İşlemleri

TAPDK İşlemleri

Kapasite Raporu İşlemleri

Yerli Malı Belgesi