Genç Girişimciler Kurulu Tüzüğü

  Yazı Boyutu - 14 +

TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin kurulması, yönetim, teşkilat ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin oluşumu, görevleri, seçilme esasları ve toplantılarına ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Esaslarda geçen;

a) TOBB veya Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
b) İl Kurulu: TOBB İl Genç Girişimciler Kurulunu,
c) İl İcra Komitesi: TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesini,
d) Koordinatör Oda/Borsa: İl sathında genç girişimciliğin geliştirilmesi konusunda faaliyetleri koordine etmek ve İl Kurulu ile İl İcra Komitesinin idari iş ve işlemlerini yürütmek üzere görevlendirilen ticaret ve sanayi odası, sanayi odası, ticaret odası, deniz ticaret odası veya ticaret borsasını,
e) Girişimcilik Müdürlüğü: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Girişimcilik Müdürlüğünü,
f) Genç Girişimcilik Sekreteri: Koordinatör Oda/Borsa tarafından İl Kurulu ve İl İcra Komitesinin idari iş ve işlemlerini yürütmek üzere Oda/Borsa personeli arasından belirlenen kişiyi, ifade eder.

Koordinatör Oda/Borsanın belirlenmesi
MADDE 4 – (1) Her İlde, İl sathında genç girişimciliğin geliştirilmesi konusunda faaliyetleri koordine etmek ve İl Kurulu ile İl İcra komitesinin idari iş ve işlemlerini yürütmek üzere o İldeki Oda ve Borsaların çoğunluğunun mutabakatıyla bir koordinatör Oda/Borsa seçilir. Bu mutabakat sağlanamadığı takdirde koordinatör Oda/Borsa, Birlik tarafından belirlenir.
(2) Gerekli görüldüğü takdirde, Koordinatör Oda/Borsa görevi Birlik tarafından belirlenen Oda/Borsaya doğrudan verilebileceği gibi bu görev mevcut Oda/Borsadan alınarak o İlin bir başka Oda/Borsasına da verilebilir.
(3) Koordinatör Oda/Borsa, İl Kurulu ve İl İcra Komitesinin idari iş ve işlemlerini yürütmek üzere Oda/Borsa personeli arasından bir kişiyi Genç Girişimcilik Sekreteri olarak görevlendirir ve görevlendirilmiş olan kişiye ilişkin bilgileri Girişimcilik Müdürlüğüne bildirir.
(4) İl Kurulu ve İl İcra Komitesi çalışmalarının yürütülebilmesi için yeterli fiziki şartlara sahip bir mekan Koordinatör Oda/Borsa tarafından tahsis edilir.

İl Kurulunun oluşumu ve görevleri
MADDE 5 – (1) Koordinatör Oda/Borsa nezdinde, en fazla, o İldeki Oda ve Borsaların meclis üyesi toplam sayısı kadar kişiden müteşekkil İl Kurulu oluşturulur. İldeki her bir Oda/Borsa Yönetim Kurulu tarafından, Oda/Borsa Meclis üyesi sayısı kadar kişi İl Kurulu üyesi olarak belirlenerek bu kişilere ilişkin gerekli bilgiler Koordinatör Oda/Borsaya bildirilir. Her bir Oda/Borsa tarafından belirlenen İl Kurulu üyeleri arasında, Oda/Borsa Meclis üyelerinin sayısı, o Oda/Borsa tarafından belirlenebilecek İl Kurul üyesi toplam sayısının yüzde onunu aşamaz. Her bir Oda/Borsa tarafından belirlenecek İl Kurul üyesi toplam sayısının en az yüzde yirmisinin, kadın üyeler için kullanılması esastır.
(2) Kurul üyeliği başvuruları, Birlik tarafından belirlenen başvuru formu doldurularak talep edilen evraklar ile birlikte ilgili Oda/Borsa’ya teslim edilmek suretiyle yapılır. Teslim alınan başvuru formu ya da evraklarda eksiklik tespit edilmesi halinde söz konusu eksiklik başvuru sahibine Oda/Borsa tarafından yazılı olarak bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde eksikliğin giderilmemesi halinde bu başvuru geçersiz sayılır. Üyelik başvuruları, gerçekleştirilecek ilk toplantısında görüşülerek karara bağlanmak üzere Oda/Borsa Genel Sekreterliği tarafından Oda/Borsa Yönetim Kurulu’na sunulur. Oda/Borsa Yönetim Kurulu tarafından Kurul üyeliği onaylanan kişilere ilişkin Birlik tarafından talep edilen bilgilerin tamamının yine Birlikçe tespit edilen yöntemle ilgili Oda/Borsa tarafından eksiksiz bir biçimde Girişimcilik Müdürlüğüne iletilmesi sonrasında üyelik işlemi tamamlanmış olur. Oda/Borsa Yönetim Kurulunca reddedilen başvurulara ilişkin gerekli bilgi başvuru sahiplerine Oda/Borsa Genel Sekreterliği tarafından yazılı olarak iletilir.
(3) İl Kurulunun görev süresi Oda/Borsaların Genel Organ Seçimleri arasındaki dönemdir.
(4) İl Kurulunun toplam üye sayısı gerekli görüldüğü takdirde, Birlik tarafından artırılabilir. Bu durumda, ilgili İl’in her bir Oda/Borsası tarafından belirlenecek üye sayısı da Birlik tarafından yeniden belirlenir. (5) İl Kuruluna üye olacak genç girişimcilerin;
a) 18 yaşından gün almış, kırk yaşından ise gün almamış olması,
b) Ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekir.
(6) O İlde bulunan bir fakülte, yüksek okul ya da enstitüde, girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler de İl Kurul üyesi olarak belirlenebilir. İl Kurulu üyeleri arasında, bu kişilerin sayısı, o Oda/Borsa tarafından belirlenebilecek İl Kurul üyesi toplam sayısının yüzde onundan az yüzde yirmisinden ise fazla olamaz.
(7) İl Kurul üyesinin, üye olma yeterliliklerinden en az birini kaybetmesi ya da ardı ardına yapılmış iki Kurul toplantısına katılmaması halinde üyeliği kendiliğinden düşer. Üyeliği düşen kişiye ilişkin bilgiyi, Koordinatör Oda/Borsa ivedi olarak, o kişiyi üye olarak belirleyen Oda/Borsaya yazılı olarak bildirir. Boşalan üyelik için yeni üye, söz konusu bildirim tarihini takip eden ilk toplantısında Oda/Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(8) Görev süresi henüz sona ermemiş olan bir İl Kurul üyesinin üyeliği ancak o kişiyi üye olarak belirleyen Oda/Borsanın Yönetim Kurulunun kararıyla sonlandırılabilir. Üyeliği sonlandırılan kişiye ilişkin bilgi, ilgili Oda/Borsa tarafından koordinatör Oda/Borsaya yazılı olarak bildirilir. Boşalan üyelik için yeni üye, ilgili Oda/Borsa Yönetim Kurulunca belirlenir.
(9) İl Kurulu, genç girişimciliğin ülke sathında geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik politika ve stratejiler oluşturulmasına ilişkin İl İcra Komitesine önerilerde bulunma görevini yürütür. (10) İl Kurulu, yaptığı çalışmaları rapor hâlinde İl İcra Komitesine sunar.

İl Kurulu toplantıları
MADDE 6 – (1) İl Kurulu, yılda en az iki defa Koordinatör Oda/Borsa Başkanı ya da görevlendireceği Oda/Borsa Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığında toplanır.
(2) İl Kurulu toplantısı gündem, tarih, yer ve saati Koordinatör Oda/Borsa Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı davetleri İl Kurulu üyelerine koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısı tarafından yazılı olarak yapılır.
(3) İl Kurulu genel toplantı giderleri koordinatör Oda/Borsa tarafından karşılanır.
(4) İl Kurulu toplantısında kararlar, toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oyu ile alınır. (5) İl Kurulu toplantılarına ilişkin karar tutanakları, genç girişimcilik sekreterince tutulur. Bu tutanaklar koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreteri ya da görevlendireceği yardımcısı tarafından imzalanarak toplantı tarihini izleyen ilk toplantısında İl İcra Komitesine sunulur.
(6) İl Kurulu toplantıları koordinatör Oda/Borsa merkezinde veya Koordinatör Oda/Borsa Başkanının onayı ile farklı bir yerde yapılır.

İl İcra Komitesinin oluşumu ve görevleri
MADDE 7 – (1) Onyedi üyeden oluşan İl İcra Komitesinin on üç üyesi, Birlik tarafından İl Oda/Borsa Meclis Üyeleri toplam sayılarının içerisindeki paylar dikkate alınarak belirlenen kontenjanlar çerçevesinde; her bir İlçeyi temsilen o İlçedeki Oda/Borsalarca belirlenen İl Kurul üyeleri ve İl merkezini temsilen İl merkezindeki Oda ve Borsaların her birince ayrı ayrı belirlenen İl Kurul üyeleri tarafından kendileri arasından Birlik tarafından belirlenen tarih aralığı içerisinde seçilir.
(2) İl İcra Komitesinin diğer iki üyesi, bu Esasların 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda seçilen üyelere ilave olarak, Koordinatör Oda/Borsalar tarafından belirlenen İl Kurul üyeleri tarafından kendileri arasından seçilir.
(3) İl İcra Komitesi üyeliği için, aynı yöntemle, söz konusu üye sayısı kadar kişi de yedek üye olarak seçilir.
(4) Birlik tarafından belirlenen tarih aralığı içersinde seçimi tamamlamamış olan İl İcra Komitesi üyelik kontenjanları, Birlik tarafından o İlin Oda/Borsalarından biri veya birkaçının kontenjanına ilave edilebilir. İlave kontenjanlar için seçimler, Birlik tarafından belirlenen tarih aralığı içerisinde gerçekleştirilir.
(5) Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanı tarafından koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilen bir kişi ile Koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreteri ya da görevlendireceği Yardımcısı ise İl İcra Komitesinin doğal üyeleri olur.
(6) İl İcra Komitesinin görev süresi, Oda/Borsaların Genel Organ Seçimleri arasındaki dönemdir.
(7) İl İcra Komitesinin doğal üyeleri dışındaki diğer üyelerinin görevlendirildikleri tarih itibariyle kırk yaşından gün almamış olmaları esastır. Görev süresi içerisinde kırk yaşından gün alan İl İcra Komitesi üyeleri, İl İcra Komitesinin görev süresi sona erene kadar görevlerine devam ederler.
(8) İl İcra Komitesinin seçim usulüne ilişkin esaslar Birlik tarafından belirlenir. Yeni seçilen İl İcra Komitesinin yapılacak ilk toplantısına kadar, eski İcra Komitesi görevine devam eder.
(9) İl İcra Komitesi;
a) İldeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politikalar belirleme,
b) Girişimcilik kültürünün İldeki gençler arasında gelişmesine öncülük etme,
c) Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili kullanabilmelerini sağlayacak, iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek, yol göstermek amacıyla girişimcilik eğitimleri, seminer ve panel düzenleme,
d) İldeki lise ve üniversitelerde girişimcilik dersleri, seminerleri, panelleri düzenleme,
e) Girişimcilik, iş kurma konularında ilgili prosedürleri aktaran kitapçıklar ve CD’ler hazırlama,
f) Birlik tarafından hazırlanmış olan genç girişimcilik konusunda detaylı bilgileri ve olanakları güncel olarak sunan internet portalında, İl İcra Komitesine ilişkin yer alan bölümün güncellenmesini sağlama,
g) İldeki genç girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlama,
h) Koçluk sistemi geliştirerek İldeki yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlama,
i) İl ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirleme ve bu sektörlere genç girişimcileri yönlendirme ve teşvik etme, j) Konuların özelliklerine göre çalışma grupları kurma,
k) Yurt içinde ve yurt dışında genç girişimciliğe ilişkin gelişmeler ile idarî ve yasal düzenlemeleri izleyerek toplayacağı bilgileri ilgililere ulaştırma,
l) TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi tarafından alınmış olan ilgili kararların İl sathında uygulanmasını sağlama, konularında, İl Oda/Borsaları tarafından gerçekleştirilecek uygulamalara ilişkin görüş oluşturulmasına katkı sağlar ve bu kapsamda koordinatör Oda/Borsa tarafından verilecek görevleri yerine getirir.

İl İcra Komitesinin teşkilatı
MADDE 8 – (1) İl İcra Komitesi, üyeleri arasından bir Başkan ve en az bir Başkan Yardımcısı seçer. (2) Başkan ve Başkan yardımcılığı seçimleri ayrı ayrı gerçekleştirilir. Başkan ve Başkan Yardımcılarının her birinin ayrı Oda veya Borsalar tarafından belirlenmiş İl Kurul Üyeleri arasından seçilmesi esastır. (3) İl İcra Komitesinin idari işleri, genç girişimcilik sekreteri tarafından yürütülür.

İl İcra Komitesi üyeleri
MADDE 9 – (1) İl İcra Komitesi üyesinin, üye olma vasıflarından en az birini kaybetmesi ya da bir faaliyet yılı içerisinde yapılan İcra Komitesi’nin toplam dört toplantısına katılmaması halinde üyeliği kendiliğinden düşer.
(2) Üyeliği düşen kişiye ilişkin bilgi, koordinatör Oda/Borsa tarafından İlin diğer Oda/Borsalarına ve Birliğe yazılı olarak bildirilir.
(3) İl İcra Komitesinin, Kurul üyeleri tarafından seçilen üyelerinden herhangi birinin İl Kurul üyeliğinin sona ermesi halinde, yedek üyeler arasından seçim esnasında en yüksek oyu almış olan kişi, üyeliği sona eren kişinin görev süresini tamamlamak üzere göreve çağrılır. Yedek üyelerin arasında aldıkları oy bakımından eşitlik olması halinde, sıralamadaki öncelik yaşça genç olan kişiye aittir.
(4) İl İcra Komitesinin boşalan üyeliği için geriye yedek üye kalmaması halinde, söz konusu üyelik için üyeliğin boşalmasının öğrenildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bu esaslarda belirtilmiş olan şekilde üyelik seçimi gerçekleştirilerek sonucu İl Koordinatör
Oda/Borsasına yazılı olarak bildirilir. Her ne sebeple olursa olsun bu bildirimin belirtilen sürede yapılmaması halinde söz konusu üye, koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulu tarafından İl Kurul üyeleri arasından belirlenir. Üyelik seçiminin Koordinatör Oda/Borsa tarafından en geç bir ay içerisinde gerçekleştirilememesi halinde ise bu üyeliğin seçimi görevi Birlik tarafından o ilde bulunan Oda/Borsalardan birine verilir.
(5) İl İcra Komitesi Başkanı ya da Başkan Yardımcılarından birinin görevinin sona ermesi halinde ise, İl İcra Komitesi düzenlenecek ilk toplantısında, toplantıya katılan üyeler arasından yeni Başkan ve/veya Başkan Yardımcısını seçer.

İl İcra Komitesi toplantıları
MADDE 10 – (1) İl İcra Komitesi, en az ayda bir defa toplanır. Toplantının gündemi, günü ve saati İcra Komitesi doğal üyelerinin de uygun görüşü alınarak İcra Komitesi Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı davetleri İl İcra Komitesi üyelerine koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısı tarafından yazılı olarak yapılır.
(2) İl İcra Komitesi üyelerinden birinin teklifi ve en az bir üyenin bu teklife katılması ile gündeme ek madde ilave edilebilir.
(3) İl İcra Komitesi toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantılarda kararlar, toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oyu ile alınır.
(4) Koordinatör Oda/Borsaya maddi yükümlülükler getiren hususlara ilişkin karar alınabilmesi ancak İl İcra Komitesinin doğal üyelerinin olumlu görüşüne bağlıdır.
(5) İl İcra Komitesi toplantılarına ilişkin karar tutanakları genç girişimcilik sekreteri tarafından tutulur. (6) İl İcra Komitesi toplantıları Koordinatör Oda/Borsa merkezinde veya koordinatör Oda/Borsa Başkanının onayı ile farklı bir yerde yapılır.
(7) İl İcra Komitesinin genel toplantı giderleri Koordinatör Oda/Borsa tarafından karşılanır.

İl İcra Komitesi kararlarının icrası
MADDE 11 – (1) İl İcra Komitesince alınan kararlar Oda/Borsa Başkanının onayı ile Koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreterliği koordinasyonunda yerine getirilir.
(2) Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, İl İcra Komitesi tarafından gerçekleştirilmek istenen faaliyetler için İlin diğer Oda/Borsalarından maddi destek talep edilebilir. Söz konusu talep, ilgili Oda/Borsalar tarafından maddi imkanlar ölçüsünde yerine getirilir. Söz konusu faaliyetlere ilişkin ilgili masrafların karşılanabilmesini teminen, Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, sponsorluk alınabilir. Sponsorluğa ilişkin gerekli iş ve işlemler Koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreterliğince yürütülür.

İl İcra Komitesi toplantıları
MADDE 10 – (1) İl İcra Komitesi, en az ayda bir defa toplanır. Toplantının gündemi, günü ve saati İcra Komitesi doğal üyelerinin de uygun görüşü alınarak İcra Komitesi Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı davetleri İl İcra Komitesi üyelerine koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısı tarafından yazılı olarak yapılır.
(2) İl İcra Komitesi üyelerinden birinin teklifi ve en az bir üyenin bu teklife katılması ile gündeme ek madde ilave edilebilir.
(3) İl İcra Komitesi toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantılarda kararlar, toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oyu ile alınır.
(4) Koordinatör Oda/Borsaya maddi yükümlülükler getiren hususlara ilişkin karar alınabilmesi ancak İl İcra Komitesinin doğal üyelerinin olumlu görüşüne bağlıdır.
(5) İl İcra Komitesi toplantılarına ilişkin karar tutanakları genç girişimcilik sekreteri tarafından tutulur.
(6) İl İcra Komitesi toplantıları Koordinatör Oda/Borsa merkezinde veya koordinatör Oda/Borsa Başkanının onayı ile farklı bir yerde yapılır.
(7) İl İcra Komitesinin genel toplantı giderleri Koordinatör Oda/Borsa tarafından karşılanır.

İl İcra Komitesi kararlarının icrası
MADDE 11 – (1) İl İcra Komitesince alınan kararlar Oda/Borsa Başkanının onayı ile Koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreterliği koordinasyonunda yerine getirilir.
(2) Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, İl İcra Komitesi tarafından gerçekleştirilmek istenen faaliyetler için İlin diğer Oda/Borsalarından maddi destek talep edilebilir. Söz konusu talep, ilgili Oda/Borsalar tarafından maddi imkanlar ölçüsünde yerine getirilir. Söz konusu faaliyetlere ilişkin ilgili masrafların karşılanabilmesini teminen, Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, sponsorluk alınabilir. Sponsorluğa ilişkin gerekli iş ve işlemler Koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreterliğince yürütülür.

İl İcra Komitesi faaliyetleri
MADDE 12 – (1) İl İcra Komitesi Başkanı ya da üyeleri tarafından, Komitedeki görevleri kapsamında iştirak edilecek etkinlikler veya gerçekleştirilecek ziyaretler ile görsel ya da yazılı medyanın röportaj ve mülakat talepleri konusunda Koordinatör Oda/Borsa Başkanı İl İcra Komitesi doğal üyeleri kanalıyla bilgilendirilir.
(2) İl Kurulu ve İl İcra Komitesi üyelerine ilişkin Birlik tarafından talep edilen bütün bilgiler ile İl İcra Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler Girişimcilik Müdürlüğü tarafından istenilen biçimde ve süre içerisinde Koordinatör Oda/Borsa tarafından Girişimcilik Müdürlüğüne intikal ettirilir.
(3) “Girişimcilik” veya “Genç Girişimciler” konusunda bizzat Oda/Borsa veya İl İcra Komitesi tarafından gerçekleştirilecek olan organizasyonlar ile bu organizasyonlara davet edilmesi Oda/Borsa tarafından öngörülen TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyeleri konusunda Girişimcilik Müdürlüğü, söz konusu organizasyonların planlanması safhasında, o İlin Koordinatör Oda/Borsası kanalıyla yazılı olarak bilgilendirilir.

Çalışma Grupları
MADDE 13 – (1) İl İcra Komitesi, gerekli gördüğü konu başlıkları konusunda çalışma yapılması için daimi veya geçici Çalışma Grupları oluşturulmasını önerebilir.
(2) Çalışma Gruplarında görev alacak kişiler İl İcra Komitesince aday gösterilen kişiler de dikkate alınarak Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Çalışma grubu üyelerinin belirlenmesinde kişilerin konuya ilişkin deneyimleri dikkate alınır. Bu kişilerde yaş sınırı aranmaz.
(3) Çalışma grupları, söz konusu grupta görev alan kişiler arasından bir sorumlu seçer. Seçilen çalışma grubu sorumluları, İl İcra Komitesi toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler.

Fesih
MADDE 14 – (1) Görev sürelerinin sona ermesini beklemeksizin, bu Esaslarda sıralanan görevlerini etkin bir biçimde yerine getiremediğine kanaat getirilmesi halinde İl İcra Komitesi veya Çalışma Grupları Birlik tarafından fesih edilebilir. Fesih edilen İl İcra Komitesinin yerine yenisi bu Esaslarda belirtilen hükümler doğrultusunda yeniden oluşturulur.

İl İcra Komitesi Başkanlığı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte, Birlik Yönetim Kurulunun 28.08.2010 tarihli ve 03/84 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan “TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Çalışma Esasları” kapsamında “İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı” olarak görevli olan kişiler, Birlik tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek İl İcra Komitesi seçimleri tamamlanana kadar İl İcra Komitesi Başkanı olarak göreve devam ederler.

İl Kurul Üyeliği
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte, Birlik Yönetim Kurulunun 28.08.2008 tarihli ve 03/84 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan “TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Çalışma Esasları” kapsamında görevde olan İl Kurulu üyeleri ise, bu Esaslarda hükme bağlanmış olan İl Kurul üyeliği seçilme yeterliliklerini taşımaları kaydıyla, yapılacak ilk Oda Borsa Genel Organ Seçimlerine kadar, yeni belirlenecek İl Kurul üyeleri ile birlikte İl Kurul üyeliğini sürdürürler.

Yürürlükten Kaldırılan Düzenleme
MADDE 15 – (1) Birlik Yönetim Kurulunun 28/08/2008 tarihli ve 03/84 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan “TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Çalışma Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Esaslar, Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Esaslar hükümlerini Birlik Başkanı yürütür.