On ve Üzeri İşçi İstihdamında Bazı İşyerleri İçin Yeni Teşvik

  Yazı Boyutu - 14 +

29 Mayıs 2013 tarihinde 6486 sayılı yasayla 5510 sayılı kanunun 81. Maddesine "On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, birinci fıkranın (ı) bendinde belirtilen ve Hazinece karşılanan puana, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." fıkrası eklendi.

Bu hüküm gereği Bakanlar Kurulu 14 Temmuz 2013 tarihli RG de yayınlanan 2013/4966 sayılı kararıyla ilave teşviki altı puanla yürürlüğe koyarken, teşvikin uygulanacağı iller ve teşvikin sürelerini aşağıdaki şekilde belirlemiş oldu:

  (I) Sayılı Liste   (II) Sayılı Liste   (III) Sayılı Liste
  Teşvik son tarihi
(31.12.2016)
  Teşvik son tarihi
(31.12.2017)
  Teşvik son tarihi
(31.12.2018)
1 Afyonkarahisar   Adıyaman   Ağrı
2 Amasya   Aksaray   Ardahan
3 Artvin   Bayburt   Batman
4 Bartın   Çankırı   Bingöl
5 Çorum   Erzurum   Bitlis
6 Düzce   Giresin   Diyarbakır
7 Elazığ   Gümüşhane   Hakkari
8 Erzincan   Kahramanmaraş   Iğdır
9 Hatay   Kilis   Kars
10 Karaman   Niğde   Mardin
11 Kastamonu   Ordu   Muş
12 Kırıkkale   Osmaniye   Siirt
13 Kırşehir   Sinop   Şanlıurfa
14 Kütahya   Tokat   Şırnak
15 Malatya   Tunceli   Van
16 Nevşehir   Yozgat   Bozcaada-Gökçeada İlçeleri
17 Rize        
18 Sivas        
19 Trabzon        
20 Uşak    


Buna göre, daha önce 5084 sayılı Kanun kapsamındaki sigorta primi teşvikinden yararlanmayan Hatay ve Kırıkkale illerinin de teşvik kapsamına alındığı görülmektedir.

Teşvik 5510 sayılı Kanunun 81'inci maddesinde belirtilen beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı (asgari ücret) üzerinden hesaplanmak üzere tablodaki tüm iller ve ilçeler için altı puan ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır.

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında sigorta primi teşvikinden yararlanamayan işyerleri,
5510 Sayılı Kanunun ek 2’nci maddesinde öngörülen sigorta pirimi teşvikinden yararlanmakta olan işyerleri Bu sigorta primi teşviki kapsamına girmemektedirler.

Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan kontrol ve denetimlerde;

Kayıt dışı istihdam, bildirilen sigortalının fiilen çalışmaması halinin tespit edilmesi durumunda, bu işverenler bir yıl süreyle destek unsurlarından
yararlanamayacaklardır.

Teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde ise, yararlananlar teşvik tutarları 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi çerçevesinde gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.