ODA SİCİL BİRİMİ

  Yazı Boyutu - 14 +

GÖREVLERİ

• Oda sicili işlemlerini yürütmek,
• Oda sicili ile ilgili defter, dosya ve evrakları hazırlatmak, işlemek ve muhafazasını sağlamak,
• Üye dosyalarında bulunan belgelerin noter tasdiki gerektirmeyenlerin suretlerini çıkarmak ve onaylanmak üzere Genel Sekreter’liğe sunmak,
• Meslek komitelerinin seçilmesi döneminde seçim işlerinin aksamadan yürümesi için gerekli hizmeti vermek,
• Genel Sekreterlik tarafından Oda Sicil Servisine havale edilen yazılara cevap vermek,
• Oda Sicil Servisini diğer birimler arasında koordinasyonun sağlamak ve bu servisin genel işleyişini sağlamak,
• Müşterilere ve ilgililere, bilgi edinme kanunu kapsamında merak edilen konularda internet ortamında bilgi vermek,
• Üye bilgilerinin güncel tutulması için gerekli çalışmaları yapmak,
• Oda üyelerine Kimlik Kartı Düzenleme Talimatına uygun olarak kimlik kartı hazırlamak ve ilgilisine teslim etmek,
• Oda üyelerine yönelik üyelik belgesi hazırlamak ve ilgilisine teslim etmek,
• Üyelerinin grup, adres, unvan, sermaye, iş konusu gibi sicillerinde vuku bulacak her türlü tadil değişikliklerini kontrol etmek gerekli olanları yönetim kuruluna sunmak onay alındıktan sonra, bilgisayara işlemek, oda sicil kayıt ve muamelat defterine işlemek, unvan, oda sicil numarası, meslek grubu gibi değişiklikleri ayrıca fihriste işlemek, bu işlemlerle ilgili Ticaret Sicil Servisinden gelen belgeleri üye dosyasında muhafaza etmek,
• Yeni kaydolacak üyelerin dosyalarını incelemek eksiklerin giderilmesini sağlamak, oda kayıt numarasını vermek, kaydolanların meslek komitesini belirleyerek Yönetim Kurulundan onay alınmak üzere Genel Sekreterliğe sunmak, üyeliği Yönetim Kurulunca kabul edilen yeni üyelerin bilgilerini bilgisayar programına, fihriste, oda sicil ve muamelat defterine işlemek, yeni üye dosyası oluşturarak ilgili dolaba kaldırmak, yeni üyeye kayıt tebligatı göndermek,
• Üyeliği terk edecekler için, Yönetim Kurulunun onayının ardından, oda üyeliğini kapatmak, bilgisayar programına, üye dosyasına, fihriste, oda sicil ve muamelat defterine işlemek ve dosyayı arşivlemek,
• Biriminin işleyişi sırasındaki ürün ve hizmet aşamasındaki uygunsuzlukları tespit etmek, önleyici faaliyetleri önermek, Bunları UDF formuna kayıt ederek KYT’ ye bildirmek,
• Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek,
• 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak,
• Genel Sekreter tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Faaliyetlerimizi size daha kolay ulaştırabilmemiz için lütfen iletişim bilgilerinizi güncelleyiniz.

AİDATLAR

Her Yıl Haziran Ayının 30'u - Birinci Taksit
Her Yıl Ekim Ayının 31'i - İkinci Taksit
Taksitlerin zamanında yatırılması önemle rica olunur. Taksitleriniz ödenmediği taktirde aylık %1,6 gecikme zammı uygulanmaktadır.

Faaliyet Belgesi / Oda Sicil Kayıt Sureti Nedir?

  • Firmanın Odamıza kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. Sözlü talep edilir. Faaliyet Belgesi ve Oda Sicil Kayıt Sureti ayrı ayrı düzenlenir.

Ücret

Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Belge Ücreti ODAMIZ VEZNESİ 10,00 ₺ 10,00 ₺

Ticaret Sicil Gazetesi

  • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 35 nci, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 56 ncı maddesinin m bendi ve Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 101 inci maddesi hükmü gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tatil günleri dışında her gün Ankara'da çıkarılmaktadır.
  • Gazetede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi hükmü gereğince kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ticaret siciline tescili zorunlu kıldığı hususlara ilişkin olarak emrettiği ilanlar; mahkemeler, resmi daireler ve kamu tüzel kişileri tarafından ticaret işleriyle ilgili olarak verilen ilanlar ile özel duyuru mahiyetini taşıyan (bilânço, genel kurula çağrı, rüçhan hakları vb.) ilanlar yayımlanmaktadır.

Ücret

Açıklama Ödenecek Yer 1. Derece Üyeler Diğer Üyeler
Belge Ücreti ODAMIZ VEZNESİ 15,00 ₺ 15,00 ₺

Oda Sicil İhale Belgesi Nedir?

  • İhale Durum Belgesi; firmaların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10. Maddesinin son fıkrasının (g) maddesinde yer alan “ihale dışı bırakma nedenleri” kapsamında olup olmadıklarını gösteren belgedir. "  g " bendi (g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.)

Ücret

AçıklamaÖdenecek Yer1. Derece ÜyelerDiğer Üyeler
Belge ÜcretiODAMIZ VEZNESİ15,00 ₺15,00 ₺


Bağ-Kur Sigortalılık Formu Onayı Nedir?

  • Gerçek kişi işletme sahiplerinin Bağ-kur sigortalılıklarına ilişkin sigortalılık formunun üyemizin dosyasının incelenmesi neticesinde doldurularak onaylanmasıdır.


NACE Tebligatı Nedir?

  • Yeni kayıt olan üyelere faaliyet alanlarına göre kaydedildikleri Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına(NACE) göre Grubunu Bildiren Tebligattır.

 

Işıl Nuhoğlu ORHAN
ODA SİCİL MEMURU


Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:85 61200 / TRABZON
Tel : 0 (462) 326 80 70 - 229
Faks: 0 (462) 321 88 77
E-posta: isilnuhoglu@ttso.org.tr