AYDINLATMA METNİ

  Yazı Boyutu - 14 +

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (Oda) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun’un Yürürlük başlıklı 32. maddesine göre, bu Kanunun; 8’inci, 9’uncu, 11’inci, 13’üncü, 14’üncü, 15’inci, 16’ncı, 17’nci ve 18’inci maddeleri 7 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır.

Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. İşbu metin ile Odamız; gerçek kişi üyelerini, tüzel kişilerin yetkilileri ve temsilcilerini, hizmet almak isteyen vatandaşları ve ziyaretçilerini bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

Odamız, ziyaretçiler tarafından bu sitedeki formlar aracılığıyla sunulan isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız ve sair kişisel verilerinizi yalnızca işleme amacı ile sınırlı olarak ve aydınlatma metninde, onay verilmiş ise açık rıza metninde, belirtilen sınırlar çerçevesinde işleyecektir.

Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Veri sorunlusu, 8590046467 Vergi Kimlik Numaralı Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Pazarkapı Mahallesi, Devlet Sahil Yolu, No:85 61050 Ortahisar / Trabzon adresinde bulunmaktadır.

Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.

Odamıza üye sıfatıyla veya ziyaretçi olarak giriş yaptığınız takdirde talep etmekte olduğunuz işlemlerinizin yapılması için gerekli olan T.C. Kimlik numarası, ad-soyad, doğum yeri, tarihi, ticari unvan, adres, e-posta, telefon, sicil numarası, pasaport numarası, vergi numarası, imza kayıtlarına ilişkin kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenmektedir. 5174 sayılı Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve kanun kapsamında çıkarılan Yönetmelikler kapsamında işlenmekte, ayrıca internet sitesinde paylaşılması zorunluluğunun yerine getirilmesi amacıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-a maddesi kapsamındaki hukuki sebebe dayalı olarak kişisel veriler işlenmektedir.

Oda üyeleri ve ziyaretçilerine ait kişisel veriler, Odamız yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, sunulan hizmet, içeriklerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve Oda’nın ve Oda ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel veriler, üyelerimizden ve ziyaretçilerimizden tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Oda üyeleri ve ziyaretçilerine ilişkin kişisel veriler veri türüne göre Oda personeli tarafından elle ve/veya otomatik yollarla işlenmektedir.

Kanun’un 5’inci maddesinin (ç) bendi, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve (e) bendi, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” işleme şartlarına dayanılmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde Odanın çözüm ortakları, dış hizmet alımı gerçekleştirdiği tedarikçileri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir. Kişisel verilerinizin Oda faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine izin vermiş olmanız halinde söz konusu faaliyetleri Oda adına gerçekleştiren çözüm ortaklarımıza da veri aktarımı yapılması mümkündür.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Oda tarafından muhtelif sözleşmeler, online formlar, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar ve Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler, Kanun’a uygun olmak kaydıyla, çağrı merkezi, oda ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri, https://www.ttso.org.tr ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik toplanmaktadır. Bu kapsamda; kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri, 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve Oda’nın meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz ayrıca otomatik yollarla https://www.ttso.org.tr adresi ve uzantılarında kullanılan çerezler (cookie) vasıtasıyla da toplanmaktadır. Söz konusu çerezler, yalnızca ziyaretçinin siteyi tam verimlilikte kullanabilmesi için gerekli çerezler olup ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılmakta ve başka bir kişisel veri temin etmemektedir.  Çerez politikamıza web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak odamıza başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak odamıza iletmeniz durumunda odamız talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Oda Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilir.

Odamız tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ile veri güvenliğinin sağlanması konularında daha detaylı bilgiye internet sitemizde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.