ODAMIZ POLİTİKALARI

  Yazı Boyutu - 14 +

İnsan Kaynakları Politikası

 • Trabzon TSO, işin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkanları doğrultusunda yeterli sayıda nitelikli insan kaynağını istihdam etmeyi taahhüt eder. Liyakate önem vererek görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikasını yürütür.
 • Çalışanların eğitim düzeyini yüksek tutmayı, yeniliklere ve değişime açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı bireylerin yetişmesini hedefler. Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel gelişimi destekleyerek sürekli öğrenme ortamı oluşturmayı taahhüt eder.
 • Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutar. Çalışan performansını düzenli olarak izleyerek, performansa dayalı ödüllendirme sistemini uygular ve açık iletişimi destekler. Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate alarak adil bir çalışma ortamı sağlar.
 • Trabzon TSO, çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmayı benimser ve personele yönelik tüm uygulamalarda bu ilkeyi güvence altına alır.
 • İnsan haklarına saygılı bir çalışma ortamı yaratarak, bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı nitelikli, huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamı sağlar. Personeli ilgilendiren konularda personeli zamanında bilgilendirir ve tüm insan kaynakları uygulamalarını günün şartlarına göre gözden geçirir ve günceller.
 • Kişisel bilgilerin gizliliğini koruyarak, yöneticilerin ve çalışanların gelişimine, motivasyonuna ve aidiyet duygusuna önem verir. Yüksek performanslı, gelişim odaklı, kişisel bilgilerin gizliliğini koruyan ve hakkaniyetli bir yönetim tarzını taahhüt eder. Sürekli iyileştirme ilkesiyle çalışır ve yasal düzenlemelere uyum sağlar. Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate alarak hukuki ve etik ilkelerine bağlı kalır.
 • Trabzon TSO bu politikaları uygulayarak personelimizin; hak ve sorumluluklarını gözeterek, iş kanunu başta olmak üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, KVKK, 5174 Sayılı TOBB Kanunu, İç Yönerge ve diğer yasal mevzuatlara uygun hareket eder.

Kalite Politikası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olarak kalite politikamız; TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi şartları çerçevesinde, 5174 sayılı kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuatların vermiş olduğu görevleri,

 • Stratejik hedeflere ulaşmak için belirlenen planlı hedeflere yönelik riskleri, fırsatları ve kaynakları saptayarak gerçekleşmelerini takip etmeyi ve gözlemlemeyi,
 • Görevlerini yerine getirme yükümlülüklerini ve stratejik hedefleri, sürekli iyileştirme ilkesini benimseyerek hızlı, doğru ve etkili bir biçimde uygulamayı,
 • Üyelere en son teknolojiyi sunmayı ve sürekli üye memnuniyetini gözetmek için teknolojik gelişmeleri takip etmeyi,
 • Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışıyla tüm faaliyetlerinde bu ilkeleri benimseyerek hareket etmeyi,
 • Başarıya önem verip takım çalışmasını teşvik ederek, uygun çalışma ortamını sağlamaya odaklanarak personel memnuniyetine önem vermeyi,
 • Odanın mali durumunu güçlendirmeyi, sürdürülebilir büyüme hedeflerini desteklemeyi, Kalite Yönetim Sistemleri (KYS) bilincini artırarak iyi yönetim uygulamalarını kurumsallaştırmayı, standartlaştırmayı ve personeli bu konuda eğitmeyi taahhüt eder.

Mali Politikası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 5174 sayılı Kanunun Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği kapsamında; kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, yayın gelirleri, bağış-yardım, iştiraklerden ve diğer gelirlerden oluşan kaynakları ile kuruluş amaçlarını ve kalite politikası çerçevesinde belirlenen stratejik ana hedeflere ulaşmak ve alt hedefleri gerçekleştirmek amacıyla şu taahhütleri eder:

 • Mali kaynakları, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak, riskin en az olduğu alanlarda değerlendirme yapmayı.
 • Muhasebe ilkelerine uygun olarak, şeffaflık ve doğru bilgi sağlama amacıyla oluşturulan sisteme göre düzenli mali raporları ilgili ve yetkililere sunmayı.
 • Oda mevcut kaynaklarını iç ve dış müşteri memnuniyetini gözeterek, kaliteli hizmet için en etkin biçimde kullanmayı.
 • Oda mevcut kaynaklarını bulunduğu bölgedeki üretimi ve istihdamı destekleyici şekilde kullanmayı.
 • Sağlıklı bir kontrol bilinci oluşturarak, etkin mali kontrol ortamı sağlamayı.
 • Hesapları İnceleme Komitesinin tespit ve önerileri doğrultusunda Yıllık Cari Bütçeyi hazırlayarak, Meclise sunmayı.
 • Oda Stratejik Planı ve Yıllık İş Planı çerçevesinde faaliyetleri, yıllık cari bütçeye göre yürütmeyi.
 • Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak mali faaliyet gösteren odanın yönetiminin izlenmesi ve kontrolüne yardımcı olacak şekilde zamanında ve doğru mali bilgiler sağlamayı.
 • Odanın sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, iştirak olarak ve fon alarak değerlendirmeyi.
 • Finans sektöründe yapılan araştırmalar sonucu alınan kararlarla Odanın finans kaynaklarını daha güçlü hale getirmeyi.
 • TOBB 5174 sayılı kanun çerçevesinde yasal yolları kullanarak; Oda mevcut kaynaklarını artırmayı taahhüt eder.

Üye İlişkileri ve Memnuniyeti Politikası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine ve paydaşlarına değer veren, şeffaf, tarafsız, çözüm odaklı, gizlilik ilkesine bağlı ve yasal mevzuatlara uygun bir üye ilişkileri yönetimi benimsemeyi ve bu bilinç ile belirlediği prensipler doğrultusunda üye ilişkilerini yönetmeyi amaçlar.

 • Üyeler ve paydaşlar ile olan iletişim, çözüm odaklı ve tarafsız bir anlayışla ele almayı,
 • Şikayetler, talepler ve öneriler objektif bir şekilde değerlendirmeyi ve etkili çözümler sunmayı,
 • İletişimi, yasal zorunluluklara uygun bir şekilde yönetmeyi,
 • Üye şikayetleri ve geri bildirimler sürekli takip etmeyi,
 • Müşteri memnuniyeti yönetim sistemine uygun bir şekilde hareket etmeyi ve sürekli iyileştirme prensibi benimsemeyi,
 • Oda, üyelerine şeffaf bir hizmet sunmayı,
 • Üye ilişkileri ile ilgili süreçleri, gizlilik ilkesine bağlı kalarak yürütmeyi
 • Üyelere yönelik eğitim programları düzenlemeyi ve mesleki gelişim desteklemeyi,
 • Teknolojik gelişmeler takip etmeyi ve üyelere hızlı reaksiyon süreleri ile yenilikçi çözümler sunmayı,
 • Oda, sürekli iyileştirme prensibi ile üye ilişkileri süreçlerini gözden geçirmeyi ve geliştirmeyi,
 • Üyelerden gelen geri bildirimleri sürekli iyileştirme için değerlendirmeyi taahhüt eder.

Risk Yönetim Politikası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, öngörü, misyon ve yönergeleri doğrultusunda formüle edilen Tehlike Yönetimi Prensibi ile Odamızın varlıklarının ve kıymetlerinin muhafaza edilmesi, risklerin azaltılmasıyla birlikte yasal gerekliliklere göre adım atılması, iç ve dış ortakların güvenini kazanma ve devamlı gelişim hedeflenmektedir. Bu doğrultuda;

 • Kıymetlerin değerlerinin muhafaza edilmesi, operasyonel emniyet ve sürdürülebilirlik temellere dayanan, stratejik amaçlara uygun bir risk yönetim düzeneği oluşturulması ve uygulanması,
 • Odamızın mevcudiyetini, gelişmesini ve sürekliliğini tehdit edebilecek risklerin tespiti,
 • Belirlenen risklere yönelik alınacak tedbirlerin uygulanması ve riskin etkin bir şekilde idare edilmesi,
 • Odamızın faal yeteneklerini artırabilecek fırsatların tespit edilmesi,
 • Hedeflerimizdeki belirsizlik etkisi olarak tanımladığımız risk ve fırsatların tüm süreçlerimizin bir bölümü olarak etkin bir şekilde yönetilmesi,
 • Gerekli eylem planlarının önceden hazırlanması ve devamlı olarak iyileştirilmesi,
 • Belirli dönemlerde raporlamaların gerçekleştirilmesi,
 • Ahlaki ilkelerden sapmadan hareket edilmesi,
 • Üst yönetimin gereken temel yapı ve kaynakları temin etmesi,
 • Çevre, iklim, doğal afetler ve olağanüstü durumlarda, hızlı ve etkin şekilde aksiyon alarak odanın sağladığı hizmetler, bütçesi ve üyelerinin sorunlarına karşılık verimli aksiyonların alınması,
 • Tehlike yönetimi ile ilgili sorumlulukların tanımlanması ve paydaşların farkındalığını artırmaya yönelik etkinliklerin düzenlenmesi taahhüt edilmektedir.

Basın Yayın ve Haberleşme Politikası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel ilerlemesine destek sağlamayı, üyelerimizin kurumsal kapasitelerini güçlendirmeyi, üretim ve ticaret hacimlerini artırmayı amaçlayarak Basın, Yayın ve Haberleşme Politikalarını uygular. Bu politikalar şu temel ilkeler üzerine inşa edilmiştir: "Açıklık ve erişilebilirlik, Tarafsızlık, Uyumlu ve birleştirici, Gündem ve farkındalık oluşturmak"

 • Oda, üyeleri ve dış paydaşlarla şeffaflık temelli ve etkili iletişim anlayışını benimseyerek ilişkiler kurmayı ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamayı amaçlar.
 • Oda tarafından düzenlenen aylık bültenlerde, Oda ve sektöründen güncel haberleri paylaşmak ve bu bültenleri hedef kitleye ulaştırmak.
 • Kurum içi ve dışındaki etkileşimlerde, hedef kitle ile açık, anlaşılır, etkili ve güvenli iletişim sağlamak.
 • Yerel ve ulusal medya kuruluşlarıyla şeffaf ilişkiler kurarak bu ilişkilerin devamlılığını sürdürmek.
 • Aylık bültenler aracılığıyla Oda ve sektörden haberleri hedef kitleye duyurmak. Duyuruları, Oda faaliyetlerinin amacına uygun bir şekilde hazırlayarak ve hedef kitlenin dikkatine sunarak iletmek.
 • İletilen mesajın ve duyuruların özelliğine bağlı olarak, görsel ve yazılı medya, kurumsal internet sitesi, e-posta, SMS, faks, telefon, sosyal medya, posta, bina içi panolar gibi iletişim araçlarını kullanarak hedef kitlenin dikkatini çekmeyi hedeflemek.

Bilgi Güvenliği Politikası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) olarak, bilgi güvenliğinin kurumsal başarımızın ve sürdürülebilirliğimizin temel taşı olduğunu kabul ederiz. Bu politika, TTSO'nun bilgi varlıklarının korunması, yönetilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için rehberlik etmektedir.

Bilgi Varlıklarının Korunması ve Yönetimi: TTSO, bilgi varlıklarını korumak ve bu varlıkları odanın stratejilerine ve iş hedeflerine hizmet edecek şekilde yönetmek için taahhütte bulunur.

 • İlgili yasal mevzuata ve yönetmeliklere tam uyum
 • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini koruma
 • Bilgi güvenliği risklerinin sürekli olarak değerlendirilmesi ve yönetilmesi
 • İş sürekliliği planlarının hazırlanması ve test edilmesi
 • Tüm personelin bilgi güvenliği konusunda eğitilmesi ve farkındalığının arttırılması
 • Güvenlik ihlallerinin raporlanması ve hızlı bir şekilde ele alınması
 • İş/hizmet sürekliliğine tehditlerin etkisinin azaltılması
 • Kesintisiz ve güvenilir bilgi erişimi için gerekli teknoloji ve altyapının sürekli iyileştirilmesi
 • Tüm paydaşların hızlı, doğru ve güvenilir bilgiye erişimini sağlamak
 • İş ortaklarımız ve üyelerimizle güçlü ve güvenli iletişim kanalları oluşturmak
 • Bilgi güvenliği uygulamalarının ve politikalarının sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Gerekli kaynakların ve bilgi güvenliği altyapısının sürekliliğinin sağlanması

Bu politika, TTSO'nun tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliğinin temel bir öncelik olduğunu vurgular ve odanın bilgi varlıklarını koruma, yönetme ve sürekli geliştirme taahhüdünü gösterir.

Temsil Politikası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın temsil politikaları, stratejik hedeflerini, misyonunu ve vizyonunu yansıtarak odanın güçlü bir temsil ve yönlendirme rolü üstlenmesini sağlamayı amaçlar.

Politikalar;

 • Üyeleri en iyi şekilde temsil etmek.
 • Üyelerle etkili iletişim kurmak ve ihtiyaçlarına duyarlı olmak.
 • Kamu kurumları, diğer ticaret odaları ve sivil toplum kuruluşları ile etkili ilişkiler geliştirmek.
 • İlgili sektörleri temsil etmek ve sektörle ilgili konularda sözcü olmak.
 • Üyelerin çıkarlarını savunmak için etkili lobiler oluşturmak.
 • Ticaret ve sanayi politikalarında değişiklikler konusunda hükümet ve diğer paydaşlarla iş birliği yapmak.
 • Uluslararası düzeyde iş birliği ve temsil sağlamak.
 • Yabancı yatırımcıları çekmek ve ihracatı desteklemek.
 • Üyelere yönelik düzenli iletişim stratejileri geliştirmek.
 • Basın ve medya ile etkin bir ilişki sürdürmek.
 • Toplumsal sorumluluk projelerine katılarak odanın topluma olan katkısını artırmak.
 • Ticaret ve sanayi faaliyetlerini desteklemek adına etkinlik ve organizasyonlar düzenlemek.
 • Etik değerlere uygun davranmak ve şeffaf bir yönetişim anlayışı benimsemek.

Dış İlişkiler Politikası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 5174 Sayılı Kanun’da belirtilen görev ve faaliyetlerine göre çeşitli Dış İlişkiler politikaları benimsemiştir. Bunlar;

 • Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, uluslararası ticaret ve iş birliği fırsatlarını değerlendirmek ve üyelerini küresel pazarlara yönlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapacak ve katılım sağlayacaktır. Ayrıca, uluslararası konferanslar, fuarlar ve etkinliklere katılım ile odanın küresel düzeyde etkin bir temsilcisi olacaktır.
 • Yabancı yatırımcıları çekmek, ihracatı artırmak ve uluslararası ticaretin gelişimine katkıda bulunmak için gerekli destek ve hizmetleri sağlamak üzere uluslararası iş birliği olanaklarını değerlendirecek ve bu konuda üyelerine rehberlik edecektir.
 • Odanın üyelerini, dünya genelindeki ticaret ve ekonomik fırsatlardan haberdar etmek için sürekli uluslararası pazar araştırmaları yapılacak ve bu bilgiler üyelere düzenli olarak iletilerek odanın üyelerinin küresel ekonomik trendlere uyum sağlamalarına destek olunacaktır.
 • Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, özellikle belirli sektörlerde iş yapan üyeleri için uluslararası düzeyde lobi faaliyetlerine katılacak ve uluslararası çalışma grupları oluşturarak üyelerin sektörel çıkarlarını uluslararası platformlarda etkili bir şekilde temsil edecektir.
 • Oda, üyelerini uluslararası ticaret ve dış ilişkiler konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek amacıyla düzenli olarak seminerler, eğitim programları ve iş gezileri düzenleyecektir. Bu etkinlikler, üyelerin küresel rekabet avantajlarını artırmalarına yardımcı olacak pratik bilgi ve becerilerle desteklenecektir.