FORM A (ÖZEL MENŞE ŞAHADETNAMESİ)

  Yazı Boyutu - 14 +

Genelleştirilmiş Preferanslar Sistemi (GPS) çerçevesinde, aşağıdaki listede yer verilen ülkelerin Türkiye’ye tek taraflı olarak uyguladığı Tavizli Gümrük Vergisi oranlarından yararlanılabilmesi için Form A (Özel Menşe Şahadetnamesi) düzenlenmesi gerekmektedir.


Düzenlendiği Ülkeler


- Beyaz Rusya (Belarus)

- Japonya

- Kanada

- Rusya Federasyonu

- Ukrayna

- Yeni Zelanda


Avustralya’nın da GPS uygulamakta olmasına karşın, sistemden yararlanılması için Form A düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.


Düzenlenme Şekli 


Form A Belgesinin İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Rusya Federasyonuna yönelik ihracat işlemlerinde söz konusu belgenin Rusça olarak düzenlenmesi de mümkündür. Belge üzerinde, ünvan ve adreslerle ilgili kayıtlar dışında Türkçe ifadelere yer verilmemelidir.


Belge, aynı yazı makinası ve aynı yazı karakteri kullanılarak doldurulmalı, üzerinde düzeltme ve tahrifatlar bulunmamalıdır.


Yetki verilen Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları'na onaylatılması yeterlidir. Yetki verilen odalar için tıklayınız


GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNDEN (GTS) YARARLANMAK İÇİN İHRACATTA DÜZENLENMESİ GEREKEN ÖZEL MENŞE ŞAHADETNAMELERİNİN (FORM A) TANZİM VE TASDİK EDİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:


1.                  Ülkeler:


Form A menşe şahadetnameleri, aşağıda belirtilen ülkelere yapılacak ihracatta, bu ülkelerin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde gümrük vergisi indirimi uyguladıkları mallar için düzenlenir.


Kanada

Yeni Zelanda

Japonya

Rusya Federasyonu

Ukrayna

Beyaz RusyaABD ve Avustralya GTS uygulamakla birlikte, Form A belgesi düzenlenmesi zorunlu

değildir.           


Kanada ve Yeni Zelanda sistemden yararlanabilmesi için Form A talep etmekle birlikte, resmi tasdik istememektedir. Form A belgesinin ihracatçı firma tarafından doldurulması yeterlidir.

 

Japonya, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna ise "resmi tasdik",istemekte, bu çerçevede Form A menşe şahadetnamelerinin ihracatçı firma tarafından doldurulmasından sonra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince yetkilendirilen 57 Odadan herhangi biri tarafından tasdik ettirilmesi gerekmektedir.


1.     Form A menşe şahadetnameleri, aşağıda belirtilen ülkelere yapılacak ihracatta, bu ülkelerin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde gümrük vergisi indirimi uyguladıkları mallar için düzenlenir.KanadaYeni ZelandaJaponyaRusya FederasyonuUkraynaBeyaz Rusya   ABD ve Avustralya GTS uygulamakla birlikte, Form A belgesi düzenlenmesi zorunludeğildir. Kanada ve Yeni Zelanda sistemden yararlanabilmesi için Form A talep etmekle birlikte, resmi tasdik istememektedir. Form A belgesinin ihracatçı firma tarafından doldurulması yeterlidir. Japonya, Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna ise "resmi tasdik",istemekte, bu çerçevede Form A menşe şahadetnamelerinin ihracatçı firma tarafından doldurulmasından sonra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince yetkilendirilen 57 Odadan herhangi biri tarafından tasdik ettirilmesi gerekmektedir.


2.            Kullanılan Dil:


Form A menşe şahadetnameleri yalnızca İngilizce veya Fransızca olarak düzenlenmelidir. Rusya Federasyonu için Rusça düzenlenebilir. Adresler dışında Türkçe ifadeye yer verilmemelidir.


3.           Formun Doldurulması:


Form A menşe şahadetnamelerinin basımı ülkemizde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince yapılmakta ve Odalara dağıtılmaktadır, ihracatçı firmalar, Form A belgelerini bağlı bulundukları Odalardan temin edebilirler. Form A 1 asıl 3 kopya olmak üzere 4 nüshadan oluşmaktadır. Asıl kopya renkli ve desenlidir.


Form A menşe şahadetnamesi doldurulurken;


1.  kutuya ihracatçı firmanın (göndericinin) adresi yazılacaktır.


2.  kutuya ithalatçı firmanın (alıcının) adresi yazılacaktır.


3.  kutuda ihraç edilecek malın hangi vasıta ile nakledileceği (kamyon, gemi, tren, vb.) ve biliniyorsa hangi yolu izleyeceği (rotası) belirtilecektir.


4.  kutu, malın ihraç edileceği ülkenin ilgili gümrük idaresinin kullanımına ayrılmış olup, boş bırakılacaktır.         

5.  kutuya, Form A menşe şahadetnamesi ile değişik kalem malların gönderilmesi halinde sıra numarası yazılacaktır (1,2,3,... gibi).


6.  kutuya, ihraç edilecek malların paket işaretleri ve/veya numaraları yazılacaktır.


7.  kutuya, malın kaç tane ve ne şekilde paketlenmiş olduğu ile malın tanımı yazılacaktır.


8.  kutuya, malın tamamıyla Türk menşeli (%100 Türk malı) olması durumunda tüm ülkeler için "P" harfi yazılacaktır. Diğer durumlarda; Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Ukrayna için "Y" harfi ile Türk menşeli olmayan ithal girdinin ihraç edilen malın fob fiyatı içindeki yüzde payı birlikte yazılacaktır (Örnek: "Y" 20 %). Japonya için "W" harfi ile malın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun ilk dört rakamı birlikte yazılacaktır (Örnek: "W" 96.18). Kanada için "F" harfi yazılacaktır. Yeni Zelanda için 8. kutunun doldurulması zorunlu değildir.


9.  kutuya ihraç edilecek malın brüt miktarı yazılacaktır.


10.  kutuya ihraç edilecek mala ait faturanın tarih ve numarası yazılacaktır.


11.  kutuya tasdik işlemi yapılacaktır. Yetkili Odalarca yapılacak tasdik işlemlerinde kullanılan kaşe ve mühürlerin bu kutuya tatbik edilmesi gerekmektedir.


12.  kutuda üstte yer alan noktalı çizgiye ülkemizin, ikinci noktalı çizgiye ihraç edilen ülkenin adı yazılacak, üçüncü noktalı çizginin bulunduğu alt kısımda ise ihracatçı firmanın kaşesi yer alacak ve bu kısma formun düzenleme tarihi ve yeri (şehir ve ülke) yazılarak, firma yetkilisince imzalanacaktır.


4.  Tasdik:

Form A menşe şahadetnamesinin orijinal birinci nüshasında 11. Kutuya yetkili Odanın mühür ve kaşesi tatbik edilecektir.


Form A menşe şahadetnamelerinin mal sevkiyatının gerçekleşmesinden sonraki 90 gün içinde veya Form A menşe şahadetnamelerinin düzenlenmesinden ve tasdik edilmesinden sonra kaybolması veya herhangi bir sebeple tahrip olması halinde aynı sevkiyat için yeniden düzenlenmesi mümkündür.