Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

  Yazı Boyutu - 14 +

Yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafınasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanmamın sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenmesine yönelik Bakanlığımızca hazırlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı ,söz konusu yönetmeliğin 5. Maddesi birinci fıkrasının (d) bendi gereği, atık yağların toplanmasına ilişkin yetkilendirmelerin yapılmasına dair idari ve teknik hususların Bakanlığımızca belirlenip hüküm altına alındığı, bu doğrultuda hazırlanan "Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" m 21/04/2021 tarihli ve 842736 sayılı Bakan Oluru ile yayımlandığı belirtilmiştir.

Bakanlığımızca yayımlanan "Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar"ın amacı, atık yağların toplanmasına ilişkin yetkilendirmelerin yapılmasına dair idari ve teknik usullerin belirlenmesi olup, Genel İlkeler başlıklı 5. Maddesinde; "Atık yağlar Bakanlıktan toplama yetkisi almış çevre lisansına sahip atık yağ rafınasyon tesisleri ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca Yönetmelik Ek-l'de yer alan gruplar arasında ayrım gözetmeksizin toplanır ve taşınır. Yetkilendirilmiş kuruluşlar yurt içinde her noktaya hizmet verecek şekilde atık yağların toplanmasından ve taşınmasından sorumludurlar. Tesisler Bakanlıkça uygun bulunan atık yağ toplama planı çerçevesinde toplamam faaliyetlerini gerçekleştirirler. Bakanlık tesislerin ve yetkilendirilmiş kuruluşların toplama faaliyetine ilişkin düzenlemeler yapabilir. Atık yağların, izin ve yetkisi olmayan üçüncü kuruluşlar tarafından toplanması ve taşınması yasaktır" hükmü yer almaktadır.

Atık Yağların Toplanmasına İlişkin Usul ve Esasların 6. Maddesinde; atık yağ toplama yetkisi talebinde bulunan yetkilendirilmiş kuruluşlar ve atık yağ rafınasyon tesislerine bu usul ve esaslarda yer alan şartlar ve yükümlülükler doğrultusunda Atık Yağ Toplama Yetki Belgesi verilir. Toplama yetkisi bulunan atık yağ rafınasyon tesisleri ve yetkilendirilmiş kuruluşların bu usul ve esaslarda belirtilen şartları yerine getirmemeleri halinde atık yağ toplama belgeleri Bakanlıkça iptal edilir" denilmektedir.

Bu doğrultuda; Etkin bir atık yağ yönetiminin yapılabilmesi için atık yağların Bakanlığımızdan Atık Yağ Toplama Yetki Belgesi almış olan yetkilendirilmiş kuruluşlar ve atık yağ rafınasyon tesisleri tarafından toplanması ve taşınmasının sağlanması, toplanma sırasında tesislerden toplama yetki belgesinin olup olmadığının sorulması, yetkilendirilmiş kuruluşlar ve atık yağ rafınasyon tesisleri dışında izin ve yetkisi olmayan üçüncü kuruluşlara verilmemesi hususunda gerekli hassasiyet ve önemin gösterilmesi gerekmektedir.