Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)

  Yazı Boyutu - 14 +

Stoklarınızda bulunan ve ekli listede (Ek-1) yer alan arpa aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 05 Temmuz 2021 tarihinden itibaren peşin bedel mukabilinde satılacaktır.


TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) vasıtasıyla veya Şube müdürlüklerimizce satılacak stoklar Ek-1 listede belirtilmiştir.


ESP vasıtasıyla satılacak ürünlere ilişkin talep başvuruları şubelerinize elden değil www.tmo.gov.tr adresindeki TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sistemi üzerinden yapılacaktır.


Buna göre;


A - ARPA: Satış Usul ve Esasları:


Yerli ve ithal arpalar kullanıcılarına fiili tüketim (1 aylık) esasına göre; Besici ve yetiştiricilere,


Yem fabrikalarına,


peşin bedel mukabilinde Ek-2'de belirtilen fiyatlardan ESP üzerinden ve şube müdürlükleriniz vasıtasıyla satılacaktır. Kanatlı hayvan besiciliği yapanlara arpa satışı yapılmayacaktır.


Satışa açılan stoklar;


1) ELÜS Arpa Stokları: EK-1/A listede yer almaktadır.


2) ELÜS Dışında Kalan Yerli ve İthal Arpa Stokları: EK-1/B listede yer almaktadır.


Talepte bulunan besici ve yetiştiricilerin fiilen mevcut bulunan hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge, yem fabrikalarının ise fiili tüketim ve faaliyet belgesi ile birlikte hinterlandında


bulunduğu şube müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.


Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne fabrikaların 2020 yılına ait fiili


tüketim belgesi, besici ve yetiştiricilerin ise hinterlandında bulundukları şube müdürlüğüne 2021/6 ayından sonra alınmış hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.


İşletme tescil belgeleri Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinin Türk-Vet bilişim alt yapılarından kontrol edilecektir.


Şube müdürlüklerince bildirimi yapılan hayvan sayılarının doğruluğu öncelikle il ve ilçe tarım müdürlüklerinden yapılacak, ayrıca sondaj usulü yapılacak yerinde denetimlerle hayvan sayıları kontrol edilecektir. Bu denetimlerde il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden de destek alınabilecektir. Özellikle 100 baş ve üzerinde hayvan varlığına sahip besici ve yetiştiricilerin fiili hayvan sayısı yerinde tespit edilerek, tespitler tutanak ve rapora bağlanacaktır. Düzenlenen rapor ve tutanaklar Temmuz ayı


sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.


Besici ve yetiştiriciler için fiili tüketim hesabında; talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri hâlinde; büyük baş hayvan başına günde 5 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir.


Üretici birliklerine; talepte bulunan besici ve yetiştirici üyelerinin talep dilekçelerini ve fiili tüketim miktarlarını Kuruluşumuza ibraz ederek müracaat etmeleri durumunda ibraz edilen fiili tüketim miktarları kadar arpa satışı yapılabilecektir. Hayvancılık kooperatiflerinin oluşturduğu birliklere de Ticaret Dairesi Başkanlığından yetki alınmak suretiyle satış yapılabilecektir.


Yem fabrikaları halen faaliyette olduklarını gösterir bağlı oldukları odalardan onaylı faaliyet belgesi, kurulu kapasite raporu, fiili tüketim belgesi, elektrik tüketim belgesi ve 2021 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına ait Yeminli Mali Müşavir onaylı yem satış fiyat listeleri şube müdürlüğümüze ibraz edilecektir..


2021/6 ayından sonra alınarak şube müdürlüğümüze ibraz edilen belgeler geçerli sayılacaktır.


Yem fabrikaları 2020 yılı fiili tüketim belgelerini yeminli mali müşavirden onaylı olarak getireceklerdir.


Yem fabrikalarının 2020 yılı fiili arpa tüketim miktarının kontrolü amacıyla talep sahiplerinden, ilgili kurum onaylı olmak üzere 2020 yılında kullanmış olduğu elektrik enerjisi tüketimini gösterir resmi belge şube müdürlüğümüze ibraz edilecektir.


Bilindiği üzere satışlarımızın büyük çoğunluğu TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ancak yem fabrikalarına yapılacak satışlarda başvurular ve tahsisler ikinci bir platform olarak uygulamaya konulan Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformu üzerinden yapılacaktır. Sadece yem fabrikaları için açılan yeni platforma (Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformuna) Kuruluşumuz web sitesi ana sayfasında bulunan linkten giriş yapılabilecektir.


Yeni açılan platforma halihazırda kayıtlı yem fabrikaları yetkilileri mevcut TMO Elektronik Satış Platformuna girişte kullanılan mail adresi ve şifre ile giriş yapabileceklerdir. TMO Elektronik Satış Platformuna kayıtlı tüm yem fabrikalarının üyelik bilgileri yeni açılan Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformu'na aktarılmıştır.


Ayrıca arpa satışlarına başvuru yapacak yem fabrikaları başvurudan önce 2021 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına ait fabrika çıkışı yem satış fiyat listelerini yeminli mali müşavirden onaylı olarak hinterlandında bulunduğu TMO Şube Müdürlüğüne teslim edecek ve firmalar yem fiyatlarını Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformu'nun Yem Fiyatları Giriş ekranına ilk etapta Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına ait satış listelerini ayrı ayrı girişini yapacaklardır.


Firmalar, Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformuna; Besi yemi (14 protein), Süt yemi (18 protein) ve Süt Yemi (19 protein) yem tiplerine ait fiyatları peşin ve varsa 60 gün vadeli olarak girecektir. Fabrikaların platforma giriş yaptığı yem fiyatları Şube Müdürlüklerimizce satış fiyat listelerinden kontrol edilecektir.


Arpa satışı yapılan yem fabrikalarının TMO'dan aldıkları arpa miktarına karşılık gelen miktarda yem faturası (Temmuz ve Ağustos aylarına ait) girişini Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformu üzerinden Ağustos ayı sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir. Fatura girişi yapmayan veya eksik miktarda fatura girişi yapan yem fabrikaları bir sonraki satıştan faydalanamayacaktır.


Tüm arpa satışları (yerli, ithal, ELÜS) fiili tüketim hesaplamalarında miktara dahil edilecektir.


B- GENEL HÜKÜMLER:


Faaliyet belgesi, işletme tescil belgesi, onaylı fiili tüketim belgesi vs. belgeleri ibraz etmeyen firmaların başvuruları kabul edilmeyecek, firma TMO Elektronik Satış Platformu üzerinde pasif hale getirilecek ve Ticaret Dairesi Başkanlığına bilgi verilecektir.


Bu talimatımızla yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu Ek-2'de yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir.


ELÜS satışlarından maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır.


Elüs yolu ile yapılan satışlarda firmalara (ileride doğabilecek şikayetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla) lisanslı depodan ürün teslimatı aşamasında yetkili sınıflandırıcılar tarafından çıkış analizi yaptırabilecekler.


Talep sahipleri taleplerini hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO şube müdürlüğüne) şube müdürlüğüne bildireceklerdir.


TMO ELEKTRONİK SA TIŞ PLA TFORMU üzerinden satışı yapılacak ürünler ile Şube Müdürlükleriniz kanalıyla dağıtımı yapılacak ürünler için 05 Temmuz - 12 Temmuz (dahil) 2021 tarihleri arasında talep toplanacaktır.


TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden alınan taleplerin tahsisleri Genel Müdürlük Ticaret Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecektir. Gelen talepler doğrultusunda yapılacak tahsis sonuçleri 14 Temmuz 2021 tarihinde TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU üzerinden açıklanacaktır.


Satışı yapılan stoklar için para yatırma süresi 30 Temmuz 2021 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Teslimatlar ise 15 Ağustos 2021'e (dahil) kadar yapılabilecektir.


ELÜS satışlarında 16 Temmuz - 30 Temmuz 2021 (dahil) tarihleri arasında hergün ELÜS tahsis miktarları takas için TÜRİB'de işlem görecektir. ELÜS satışlarında ürün tutarı TÜRİB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği anda hesapta eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir. ELÜS haricindeki stoklar için parasını yatıran talep sahiplerine, tebligat süre sonu beklenmeksizin tahsis edilen miktar kadar teslimat yapılabilecektir.


Stoklarımıza yoğun talep gelmesi durumunda satış ve teslimatları belirli bir teslimat programı dahilinde yapılacaktır. Teslimatı yapılacak ürünlerin teslim tarihini bildirerek sıkışıklık yaşanmasının önüne geçilecektir.


Şube müdürlüklerinizce tahsisli satışlarda talep sahiplerinden başvuru esnasında istenilen belgelerin doğruluğu belgeyi düzenleyen kişi ve kuruluşlardan ayrıca teyit edilecektir.


Başvurularında usulsüzlük tespit edilen firmalara cari satış kampanyası süresince satış yapılmayacak, gerekli yasal işlemler başlatılacak ve bu firmalara satış yapılmaması hususunda Ticaret Dairesi Başkanlığı ve diğer şube müdürlükleri bilgilendirilecektir.


Ürün satışlarımızda tahsisat yapılan firma ya da şahısların dışında başka bir firma ya da şahıs tarafından yapılan para transferi kabul edilmeyecek, ayrıca firma ya da şahısların bakiye tutarları kendi hesapları dışında başka bir hesaba aktarılmayacaktır. Grup şirketleri ve üretici birlikleri bu uygulamanın dışında tutulacaktır.


Ürün satışlarında alıcılardan Kuruluşumuzdan satın aldıkları ürünleri üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacaklarına veya devretmeyeceklerine, aksi halde cari satış kampanyası süresince kendilerine satış yapılmamasını kabul ettiklerine dair ekte yer alan (Ek-3) sezonluk taahhütname alınacaktır. Söz konusu taahhütname talep sahiplerince kaşe basılıp imzalandıktan sonra e-posta veya faks ile gönderilebilecektir.