SCADA SİSTEMİNE BAĞLANTI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

  Yazı Boyutu - 14 +

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamız gönderilen Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize iletilen 04.11.2020 tarihli ve E87424279-152.01.02-390430 sayılı yazısına atfen; "Şebekelerine bağlı üretim tesisi olan Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Dağıtım Lisansı Sahibi Organize Sanayi Bölgeleri tarafından yürürlükteki Elektrik Şebeke Yönetmeliği'nin "Veri iletişim sistemi" başlıklı 29 uncu maddesi ile "SCADA kontrol merkezleri" başlıklı Geçici 3 üncü maddesi kapsamında Teşekküllerinin SCADA sistemine bağlantısının 31.01.2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi halinde kesilen cezaların iptal edileceği ifade edilmektedir. 

2020 yılı Ağustos ve Eylül aylarındaki muhtelif yazılarımız ile yürürlükteki Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin "Veri iletişim sistemi" başlıklı 29 uncu maddesi ve "SCADA kontrol merkezleri" başlıklı Geçici 3 üncü maddesine istinaden Elektrik Dağıtım Şirketlerine ve Dağıtım Lisansı Sahibi Organize Sanayi Bölgelerine, Teşekkülümüz SCADA Sistemine bağlantılarını gerçekleştirmedikleri gerekçe gösterilerek Teşekkülümüz ile imzalanan Sistem Kullanım Anlaşmasının "Cezai Şartlar" başlıklı 9 uncu maddesinin (f) fıkrası uyarınca ceza uygulanmış ve kesilen ceza faturaları Elektrik Dağıtım Şirketlerine ve Dağıtım Lisansı Sahibi Organize Sanayi Bölgelerine gönderilmiştir. Bu ceza faturalarına yapılan itirazı başvurularda Teşekkülümüz ile imzalanan Sistem Kullanım Anlaşmasının "Cezai Şartlar" başlıklı 9 uncu maddesine atıfta bulunularak Sistem Kullanım Anlaşmasının 9 uncu maddesinin (f) fıkrası kapsamında uygulanan ceza için Elektrik Dağıtım Şirketlerine ve Dağıtım Lisansı Sahibi Organize Sanayi Bölgelerine herhangi bir ihtar yapılmadan bu cezaların uygulandığı, mezkur anlaşmanın "Cezai Şartlar" başlıklı 9 uncu maddesindeki "? Bu maddede düzenlenen ve A, B, D, E, ve G fıkralarında belirtilen cezai şartların uygulanması için TEİAŞ'ın kullanıcıya önceden herhangi bir ihtarda bulunması gerekmez." hükmü doğrultusunda SCADA ihlallerinin konu edildiği "SCADA Sistemi Arıza ve Eksiklik İhlali" başlıklı (f) fıkrası kapsamında mutlaka kullanıcıya ihtarda bulunulması gerektiği ifade edilerek ceza faturalarının iptali, uygulanacak olan ceza/cezaların durdurulması ve itirazı kayıt düşülerek ödenen ceza faturalarının iadesi talep edilmektedir. İtirazı başvuruların Teşekkülümüz tarafından tekrar değerlendirilmesi neticesinde, bu başvurulara esas konu Teşekkülümüz tarafından uygun bulunmuş olup Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Dağıtım Lisansı Sahibi Organize Sanayi Bölgelerine yürürlükteki Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin 29' uncu ve Geçici 3' üncü maddesinde tanımlı yükümlülükleri kapsamında kesilen cezalar iptal edilecektir. Bu kapsamda, şebekelerine bağlı üretim tesisi olan Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Dağıtım Lisansı Sahibi Organize Sanayi Bölgeleri tarafından, yürürlükteki Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin "Veri iletişim sistemi" başlıklı 29' uncu maddesi ile "SCADA kontrol merkezleri" başlıklı Geçici 3' üncü maddesi kapsamında Teşekkülümüz SCADA sistemine bağlantının 31.01.2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, Teşekkülümüz ile imzalanan Sistem Kullanım Anlaşmasının "Cezai Şartlar" başlıklı 9 uncu maddesinin (f) fıkrası uyarınca 01.01.2018 tarihinden itibaren cezai işlem uygulamaya konulacaktır."