2/B arazilerinde 561 kullanıcıdan 37 başvuru gerçekleşti. Doğrudan satış 30 Ekim 2012'de sona eriyor

  Yazı Boyutu - 14 +

22.07.2012 , TRABZON – TTSO, Defterdar Vekili ve Milli Emlak Müdürü Hüseyin Aksun Hazine adına orman dışına çıkarılan ve halk arasında 2/B olarak bilinen taşınmazların değerlendirilmesine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Aksun, Temmuz 2012 sonu itibarıyla Defterdarlık olarak Trabzon’da 2/B alanlarında kullanıcı ve başvuru verileri hakkında toplam 296 parsel üzerinde 830 bin 394 metrekare alanı 561 kişinin kullandığını kanun kapsamında satın alma başvurusu yapan 37 kişiye doğrudan satış veya iade yapıldığını söyledi.

BAŞVURU SÜRESİ DOLUYOR

Başvuruların 30 Ekim 2012 tarihinde sona ereceği uyarısında bulunan Aksun kanundan yararlanmaya hak kazanan 561 kişiye tebligat yapıldığını, başvuru yapmamaları halinde haklarından vazgeçmiş olacaklarını dile getirdi.

www.milliemlak.gov.tr, www.trabzondefterdarligi.gov.tr  adreslerinden 2/B arazileri kullanıcı listeleri sorgulanmasının yapılabileceğini veya bizzat Trabzon Defterdarlığı,  mal müdürlüklerine başvuruların yapılabileceğini duyurdu.  İşlemlerin “Doğrudan satış başvuru dilekçesi” ile başlatılabileceğini aktardı.

Defterdar Vekili ve Milli Emlak Müdürü Hüseyin Aksun 2/B, Orman Kadastro Komisyonlarınca  veya kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre Hazine adına  orman sınırları dışına çıkartılan alanları ifade ettiğini anımsattı.

 Bu bağlamda İlimize bağlı Akçaabat, Arsin. Araklı, Çaykara, Düzköy, Maçka, of, sürmene ve Yomra ilçelerinde 2/B çalışmaları kısmen yapılmış olup, çalışma sonucu 296 adet  830.394 M2 (83,3 hektar) Yüzölçümlü alan Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılmıştır. İlimizde bulunan 2/B taşınmazlarının rayiç bedelli 0,30 TL/m2 gibi bir satış bedelinden başlamakta olduğunu ifade etti.

Defterdar Vekili ve Milli Emlak Müdürü Hüseyin Aksun 2/B arazilerinin yaşal dayanağını şu şekilde açıkladı : 

19 nisan 2012 tarihli 6292 sayılı  “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine adına Orman sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazine ye Ait Tarım arazilerinin Satışı Hakkında “kanun  2709 sayılı 1982’i Anayasın 170 maddesinde belli şartlar altında 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybetmiş  alanlarının orman sınırları dışına çıkarılması ve bu alanların satışını düzenlemektedir.  

Daha önce kullanım kadastrosu yapılarak Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan alanlarda;

                1)Güncelleme Listeleri yani fiili kullanım durumu varsa üzerindeki muhdast kim ve kimlere ait olduğu ne zamandan beri kullanıldığı 3402 sayılı kadastro kanunun ek 4 maddesine göre tutanak düzenlenerek kullanıcıları taşınmazın beyanlar hanesinde tescil edilir.

            2) Yeni yapılan 2/B çalışmalarında Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan kullanım kadastrosu yapılan alanlarda ise 3402 sayılı Kanuna göre düzenlenen 2/B alanlarını fiili kullanımlarını ve kesinleşmiş tutanaklar, taşınmazın beyanlar hanesinde tescil edilir.

              2/B ile orman dışına çıkartılmış ve tapu kütüğünün güncelleme veya kadastro tutanağı düzenlenerek tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilen kişi/kişiler  doğrudan satın alma hakkına sahiptirler. 

       Ayrıca 4 temmuz 2012 tarih ve 26343 sayılı Resmi Gazetede Kanunu uygulamasına ilişkin  Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından  345 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği  yayınlanmıştır. 

HAK SAHİPLERİNİN DOGRUDAN SATIŞ HAKKINDAN YARARLANMALARI İÇİN

1- Son başvuru tarihi olan 30 Ekim 2012 tarihine kadar müracaatta bulunmaları 
2- İdarece tebliğ edilen satış bedelinin itirazsız ve dava konusu edilmeksizin kabul edilmesi
3- Başvuru bedeli olan belediye ve mücavir alan sınırları içinde 2.000 TL, dışında ise 1.000 TL bedel (her kullanıcı için ayrı ayrı yatıracaktır). 
4- Ayrıca matbu doğrudan satış başvuru dilekçesinde ek olarak gösterilen belgelerinde eklenmesi gerekir.

RAYİÇ BEDELİN YÜZDE 70'İ ÜZERİNDEN SATILACAK"-

    Eğer tamamı peşin ödenirse yüzde yetmişi üzerinden yüzde 20'lik indirim olacak. Yani 100 TL'lik yer 56 TL'ye satılmış olacak. Yok eğer yüzde 50'si peşin verilirse yüzde 10'luk bir indirim söz konusu olacaktır.

Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecektir. Peşin ödemelerde satış bedeline yüzde yirmi oranında indirim uygulanacak ve bu bedel İdarece yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecektir. Diyelim ki rayiç değeri 100 TL olan 2/B arazisi  70 TL üzerinden satılacak

Satış bedelinin en az yarısının peşin ödenmesi halinde % 10 indirim yapılacaktır. Eğer satış bedelinin en az yarısının ödenmek istenilmemesi halinde indirim yapılmaksızın taksitlendirilecektir. 

Bu bedel tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecektir. 

ÖDEMELERİN TAKSİTLENDİRME ESASLARI

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde en fazla üç yılda altı eşit taksitle, 
Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise, en fazla dört yılda sekiz eşit taksitle faizsiz olarak ödenecektir ve taksitli satış sözleşmesi düzenlenecektir.

ÖDEMELERİN YAPILMAMASI VEYA GEÇ ÖDENMESİ DURUMUNDA

 Peşin satışlarda satış bedelinin tamamını, taksitli satışlarda ise peşinatı süresi içinde ödemeyenler ile hak sahibi adına mülkiyet devredilmeden yapılan taksitli satışlarda yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmeyenlerin doğrudan satın alma hakları düşecektir. Vadesinde ödenmeyen taksit tutarlarına 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİNE KADAR BAŞVURUDA BULUNMAMASI HALİNDE

 Zamanında başvuruda bulunmayan kullanıcıların doğrudan satın alma haklarının düşeceği, dolayısıyla hak sahiplerinin kanunla getirilen büyük bir fırsatı kaçırmış olacaklardır, bu alanlar üzerindeki kullanıcı belirtmeleri tapudan terkin edilerek standart bir hazine mülküne dönüşecektir.

6292 SAYILI KANUN GEREĞİNCE İADE İŞLEMLERİ

 Daha önce;  Tapu ve kadastro veya imar mevzuatına göre ilgilileri adına oluşturulan veya Devlet tarafından kişilere satılan, dağıtılan, trampa edilen, bedelli veya bedelsiz olarak devredilen veya iskânen verilen ya da özelleştirme suretiyle satılan taşınmazlardan iadeye konu edilecektir.

Ayrıca,  orman vasfıyla tapuda Hazine adına tescil edilen ve daha sonra Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan veya doğrudan Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden olduğu gerekçesiyle Hazine adına tapuya tescil edilenler ilgililerine iade edilecektir. 

İade kapsamındaki taşınmazların ilgililerinden süresi içinde idareye başvurmayanların iade hakları sona erecektir. Bu kişiler idareden başkaca talepte bulunamayacak, hak ve tazminat talep edemeyecek ve dava açamayacaklardır. 

İade hakkından yararlanabilecek kişilerin başvuru süresinin sona erdiği 28 Nisan 2014 tarihine kadar örneği www.trabzondefterdarligi.gov.tr elektronik adresinde veya 345 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinden temin edilerek eksiksiz doldurulup ve eklerinin tamamlanarak taşınmazın bulunduğu Defterdarlık/Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. 

İADE İŞLEMLERİNDE YETKİLİ MERCİİLER

Taşınmazların iadesine taşınmazın bulunduğu ilde defterdarlıklar, İlçede ise malmüdürlükleri yetkilidir. 

Ekler:

TRABZON 2-B ALANLARINDA KULLANICI SAYILARI İL VE İLÇELERİ 

TRABZON-KULLANICI LİSTELERİ