Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TIR Sistemine Giriş için Hazırlanması Gereken Belgeler


Adayın Sisteme Kabulü

.

TIR SİSTEMİNE GİRİŞ ŞARTLARI

1. 10 araç şartı + 300 ton kapasite (C1, C3 ve R2 için geçerli değil)

 

2. a) 30.000,-Avro  nakit veya kesin ve süresiz teminat mektubu veya

    b) 75.000,- TL.sı nakit veya kesin ve süresiz teminat mektubu
(Teminat Mektubunun Konusu: "TIR Sistemine kabul teminatı" olmalıdır.)
Not: R2 Yetki Belgesi Sahibi firmaların, TIR Sistemine kabulü için 50.000 USD nakit veya banka teminat mektubu vermeleri gerekmektedir. Her 50.000 USD teminat karşılığı için 25 adet TIR karnesi kontenjanı tanınır.

 

3. TIR sistemine müracaat ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu. (617,- TL.nakit, T.İş Bankası Akay şubesi 225-5 no.lu hesap)

 

4. 3 adet TIR Sistemine Kabul Talepnamesi. (Birlikten veya TIR Odasından alınacak)

 

5. 3 adet noter tasdikli Taahhütname. (Birlikten veya TIR Odasından alınacak)

 

6. 3 adet Yetki Belgesi fotokopisi (C1, C2, C3, L2, M3 veya R2 Yetki Belgesi)

 

7. Karne hamili ortaklarının ve/veya yönetim kurulu üyelerinin her biri için:

 

1- Tasdikli nüfus kayıt belgesi,  (3 nüsha), 
2- Tasdikli ikametgah belgesi (3 nüsha),
3- Son altı ay içinde alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı (3 nüsha),


Bu maddede belirtilen belgeler; anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü ile anonim şirketin yüzde ondan fazla hissesine sahip gerçek kişi ortaklarından ve anonim şirketin yüzde ondan fazla hissesine sahip tüzel kişilerin yüzde elliden fazla hissesine sahip gerçek kişi ortaklarından talep edilir. Ayrıca, bu belgeler kooperatiflerin müdürleri ile limited şirketlerin ortak olmayan müdürlerinden de talep edilir.

 

8. Firma yetkilisince imzalanmış 3 adet İlave Taahhütname ve noter tasdikli imza sirküleri sureti

 

9. 3 adet Oda Sicil Kayıt Sureti

 

10. 3 Adet Firma Bilgi Formu (posta kodu mutlaka yazılacak)

 

11. 3 adet Sicil Gazetesi fotokopisi

 

12. a) Yeni kurulan gerçek ve tüzel kişilerden mali müşavir onaylı mali tablolarının yanı sıra, sermaye raporu

b) Son iki yıla ait onaylı mali tabloları (Vergi Dairesi, Yeminli Mali Müşavir veya Bağımsız Denetim Şirketi) ve Yeminli Mali Müşavir ya da Bağımsız Denetim Şirketi raporu

 

13. Yetki belgesi çeşidine uygun mesleki yeterlilik belgesi/belgeleri

 

C1 yetki belgesi sahiplerinden herhangi bir mesleki yeterlilik belgesi talep edilmez. C2, L2, M3, R2 yetki belgesi sahiplerinin,  en az birer adet (ÜDY3) üst düzey yönetici ve (ODY3) orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesini, C3 yetki belgesi sahiplerinin de, en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesini ibraz etmesi veya yeterli sayıda temsilcilerinin uygun mesleki yeterlilik belgesi alma konusunda açılan eğitim kurslarından birine katıldığını belgelemesi gerekmektedir.

 

İlgili firma eksiksiz olarak hazırladığı bu belgeleri bağlı olduğu Ticaret Odasına ibraz ederek, gereğinin yapılabilmesi için müracaat dosyasının Birliğimize gönderilmesini talep eder.
Başvurunun yapıldığı oda tarafından, adayın işletme merkezinde bizzat kontrol ve araştırma yapıldıktan sonra, bu belgelerin tamamı, adayın taşıma kapasitesi, mali yapısı, kurumsal durumu ve yeterliliği, ortaklarının ve yetkililerinin ticari itibarı, mesleki yeterliği, banka ve finans kurumları nezdindeki mali itibarları hakkında gerekli araştırmalar yapılarak, hazırlanan rapor, Oda Yönetim Kuruluna sunulur ve onaydan sonra müracaat dosyası bir yazı ekinde  Birliğe intikal ettirilir.

 


NOT: Başvuru sahibi firma, hazırladığı dosyanın bir fotokopisini, kendisinde muhafaza edecektir.

.

facebook Finans