Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

SGK Yeniden Yapılandırılan Borçların Ödenmesi Hk.

 


Bilindiği üzere,5458 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanunun geçici 23 ,geçici 24 ve 25 inci maddeleri ile işveren ve sigortalılarımıza kapsama giren borçlarını yapılandırmak suretiyle ödeme kolaylığı imkanı sağlanmıştır.

Anılan Kanun ve maddeler ile sağlanan hakkın kazanılması işveren ve sigortalılarımızın yine anılan Kanun ve maddelerde öngörülen şartlarda ve eksiksiz olarak borçlarını ödemelerine bağlı bulunmaktadır.

Bu nedenle, kapsama giren borçları yapılandırılmış ve ödeme yükümlülükleri halen devam eden işverenlerimizin ve sigortalılarımızın yapılandırma haklarını iradeleri dışında kaybetmemelerini teminen söz konusu Kanun ve maddelerde öngörülen aşağıdaki şartlar konusunda bilgilendirilmelerinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.
Buna göre;

1-22.02.2006 tarihli ve 5458 sayılı Kanun uyarınca kapsama giren borçları yapılandırılan veya 5510 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi uyarınca yapılandırma anlaşmaları ihya edilen işveren ve sigortalılarımızın;

- Borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla veya taksitlendirme süresi içinde tahakkuk edecek aynı mahiyetteki cari ay borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri,

- Bir takvim yılına ilişkin üçe kadar(dahil)ödenmeyen ya da eksik ödenen taksit tutarlarını taksitlendirme süresi aşılmamak kaydıyla en geç izleyen takvim yılının sonuna kadar, taksitlendirme süresinin, izleyen takvim yılı sonundan önce sona ermesi halinde ise son taksit dışındaki diğer ödenmeyen taksitlerini en geç taksitlendirme süresinin son ayında ödememeleri,

- Ödenmeyen ya da eksik ödenen  kısmın son taksite ait olması halinde ise bu tutarın en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödememeleri,

hallerinde yeniden yapılandırma haklarını kaybedecekleri ve ödedikleri tutarların ilgili mevzuatı uyarınca borçlarına mahsup edileceği.taksit veya cari aya ilişkin ödeme yükümlülüklerini eksik yerine getirmiş olmaları halinde, ödeme yükümlülüklerini ihlal  etmiş sayılacakları,

2-15.05.2008 tarih ve 5763 sayılı  Kanunu ile 5510 sayılı Kanununa eklenen geçici 24 üncü madde ve 31.07.2008 tarih ve 5797 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 25inci madde kapsamına giren borçları yeniden yapılandıran işveren ve sigortalılarımızın;

- Borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri,

- Bir takvim yılında üç defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını en geç taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödememeleri,

hallerinde taksitlendirme haklarını kaybedecekleri ve taksitlendirme öncesi duruma dönülerek ödedikleri taksit tutarlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre borçlarına mahsup edilecektir.


Bilgilerinize rica ederiz.