Page 7 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

7
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Yönetim Kurulu
Başkanından
Ayrıca Türkiye’de ilk kümelenmeyi uygulayan
iller arasında yer aldık. Gemi imalatı sanayi,
kuyumculuk, mobilya, süt ve süt ürünleri bu
kapsamda değerlendirildi. Bu pazarlara ulaş-
mada Ar-ge ve teknolojik ürünlerin rekabet
avantajını değerlendirmek için bu yönde ya-
tırımlar ve üretimlere üyelerimizi yönlendirdik.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun hayata geçme-
sinde zorluklar üyelerimizin talepleri doğrultu-
sunda ilgili makamlar uyarıldı. Meslek komite-
lerimizin çok aktif bir çalışma döneme geçirdi.
Odamızda üyelerimizle el birliği yaparak ortak
yürütülen bir çok projede bölgenin gelişimi he-
deflendi.
Bugün 25 milyon avro üzerinde kaynak yöne-
timini yürüten odamızda yüzlerce proje hayata
geçiriliyor. Genç girişimciliğin desteklenmesi
için yürüttüğümüz çalışmalarda 2 binin üzerin-
de girişimci yetiştirildi. İstihdam çalışmaların-
da birebir katkı verilerek İŞKUR, KOSGEB ve
BECERİ -10 gibi ülkenin geleceğinde etkili dev
projeler başarıyla ilimizde uygulandı.
Trabzon’un, bölgenin ve ülkenin geleceğine
katkı koyan geliştiren Trabzon Ticaret ve Sa-
nayi Odası önümüzdeki döneminde bölgede
belirleyici rolünü başarıyla sürdüreceğine ina-
nıyorum.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2009-2013 dönemi için nöbeti
devraldığımızda dünya ekonomisi ağır kriz ortamı ile boğuşuyordu.
2008’in sonu, 2009’un başında süregelen kriz koşuları ülkemizin yanı
sıra bölgemizi ve ilimizde de etkisini göstermişti.
2009 yılında sona eren 5084 sayılı istihdamın ve yatırımların teşviki
yasasını tüm Türkiye genelinde başlattığımız kampanya ile başarıya
ulaştırarak üç yıl süre ile 1 Ocak 2013 tarihine kadar uzatılmasını sağ-
ladık. 2010 yılında Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen üçüncü ekono-
misi, 2011 yılında da en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olmayı başardı.
Türkiye’nin 2023 vizyonunu benimseyen Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odası, bu hedefe katkı sağlayacak çalışmalara öncelik verdi. 2009
yılı başında oluşturulan odamızın çalışma stratejisinin ana hatları bu
düzlemde gerçekleştirildi.
Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme ile üyelerimizin kapasiteleri ar-
tırıldı. Bölgesel, ulusal ve uluslararası hibe fonları üyelerimize olan
işletmelere kazandırılmasında birebir görev yapıldı ve bu alanda oda-
mız büyük başarı sağladı. Avrupa Birliği, KOSGEB, DOKA, IPARD
desteklerinde üyelerimize yaptığımız katkı ile ülke genelinde ilk sıra-
lara yerleştik. Artık gururla söyleyebiliriz ki bir çok üyemiz başarıyla
proje yapabilecek, yürütebilecek bir seviyeye ulaştı. Bu alandaki ça-
lışmalarımızı daha da yaygınlaştırarak tabandaki bütün üyelerimize
bu hizmetlerimize kolayca erişebileceği merkezler kurduk. Bu mer-
kezlerde uzman kadrolar ihtisas ederek üyelerimizi güçlendirdik.
İlimiz ve bölgemizin yatırım profilini de mümkün mertebe değiştir-
meye tabi tuttuk ve bunda da başarılı olduk. Dünya standartlarında
üretim yapan işletmeleri ilimize kazandırdık. Trabzon Teknoloji Geliş-
tirme Merkezi’ni hizmete açtık. Kısa sürede yüzde 60 doluluk oranına
eriştik. Çok hassas projelerin yürütüldüğü TEKNOKENT önümüzdeki
süreçte ülkemizin ve dünyanın dikkatini çekecek projeleri hayata ge-
çirecektir.
Trabzon İnavasyon Merkezi kuruldu. Avam projeleri tamamlandı.
Mühendislik ve bilimsel bir merkez kimliğindeki İnavasyon Merkezi
adım adım tamamlanırken Türkiye’nin geleceğine Trabzon’dan çok
ciddi bir katkı verilmiş olacaktır.
Yakın komşu ülkelerle kurulan ticari bağlar Karadeniz Ticaret Ağı, Av-
rupa İşletmeler Ağı gibi uluslararası projeler ile desteklendi. Üyeleri-
mizin ticari bağlarını güçlendirecek farklı ülkelerden 24 ağırlıklı ticaret
ve sanayi odası olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlar ile işbirliği
protokolleri imzalandı.
Rusya Federasyonu ile ticari ilişkilerimizin gelişmesine büyük katkı
verecek olan uçak seferlerinin başlatılması için yaptığımız çalışmalar
başarıyla sonuçlandı. Rusya’nın en büyük hava yolu firması ile Trab-
zon arasında hafta da iki gün Sochi’ye uçak seferleri başlatıldı.
Trabzon’un Lojistik gücünü hayata geçirme çalışmalarımızda sona
doğru yaklaştık. Artık bilimsel veriler ışığında Ekonomi Bakanlığımız
merkezi hayata geçirecek.
İçinde bulunduğumuz coğrafyanın son 25 yılda önümüze koyduğu
ufuk doğrultusunda iş dünyamızın pazarını genişlettik. Balıkçılık sek-
törümüz, gemi sanayi üreticilerimiz, mobilya sektörümüz başta ol-
mak üzere birçok sektörden KOBİ temsilcilerimizi yurt dışına çıkardık.
YÖNETİM KURULU
BAŞKANINDAN
M. Suat HACISALİHOĞLU
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı