Page 6 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
6
Meclis
Başkanından
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bölgemizin
değil ülkemizin en köklü ve saygın kurumları
arasındadır. Odamız büyük illerin etkisine sa-
hip güçlü bir etkisi bulunmaktadır. Bu kurulu-
şunun 1884 yılından bugüne uzanan başarılı
bir çalışma dönemlerinin sonucudur. Odamı-
zın yakın geçmiş döneminde 40 yılı aşan bir
süreçte görev yaptım. Aynı zamanda Türkiye
ve Odalar ve Borsalar Birliği’nde de bölgemizi
gururla ve başarıyla temsil ettik.
Cemiyetlerde, toplumlarda sosyal sorumluluk
sahibi olmak bu tür kuruluşlarda hizmet et-
mekle hayat bulur. Bu açıdan birçok kurumda
üstlendiğim görevler ve sorumlulukları layıkıyla
tamamlamak en güzelidir. Trabzon Ticaret ve
Sanayi Odası, görev yaptığım kurumlar ara-
sında en çok değer verdiğim güzide kuruluş-
lardan biridir. Camiamızın sağladığı başarıları
tüm görev yapmış olduğum meclis üyelerinin
birlik ve beraberlik içinde çalışması ile gerçek-
leşmiştir.
Her zaman söylüyorum. Burada da bir kez
daha ifade ediyorum. Mahkeme kadıya mülk
olmaz. Bizler burada vermiş olduğumuz hiz-
metler ile varız. Karadeniz insanı çok cesaret-
lidir. Girişkendir. Mücadelecidir. Ülkesine ve
toprağına bağlıdır. Bu özellikleri ile uluslararası alanda da başarılı ol-
mak için gayret etmiş ve muvaffak olmuştur. Dünyanın her köşesine
insanımız ulaşmıştır.
İş adamlarımız daha cesaretli olup dünyaya açılmaya devam etmeli-
dirler. Karadenizlinin dünyaya açılmasında ülkemizin yüce menfaatle-
ri vardır. Ekonomimizin daha fazla gelişmesi, kalkınması ve refah için
buna ihtiyacımız vardır.
Karadeniz’in geleceğinde turizmin önemli bir yeri olacaktır. Bunu bu-
rada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bölgemizdeki turizm altyapı-
sının gelişmesi ve ilerlemesi gerekmektedir. Bu sektördeki yatırımlara
ihtiyacımız vardır. Önümüzdeki yıllarda daha fazla turist bölgemize
ziyaret amaçlı gelecektir.
İlimizin ticareti, yakın komşu ülkelerimiz ile kurduğumuz sıkı bağlar ve
dostluklar yanında iş bağlantılarımız ile gelişecektir. Bu amaçla kur-
duğumuz Dünya Ticaret Merkezi, bölgenin uluslararası bir buluşma
merkezidir.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-İran İş Konseyi Eş Başkanlığı’nı ku-
ruluşundan bugüne kadar devam ettirmekteyim. İnanıyorum ki, İran
ile Türkiye arasındaki ilişkiler ve ticaret hacmi önümüzdeki yıllarda
daha da artacaktır. Her şeye rağmen komşularımızla iyi geçinmemiz
hepimizin menfaatinedir.
Gürcistan Sarp Sınır Kapısı her geçen gün uluslararası taşımacılık
için önemi artıyor. Orta Asya, Kafkasya ve Uzak Doğu ülkelerine mal
ve yük taşımacılığımızda devam eden artışların süreceğini tahmin
ediyorum.
Rusya, her zaman olduğu gibi ülkemizin en önemli komşularından
biridir. Karşı komşumuz ile yürütülen iş birliği çalışmaları ile her iki
tarafın ekonomisinde olumlu gelişmeler ve ticaret hacimleri yakala-
nacağını ümit ediyorum.
Türkiye, sürekli gelişme göstermektedir. İmkânlar artmaktadır. Dün-
ya genelinde yaşanan krizlere rağmen ülkemizin önünün daha açık
olduğunu düşünüyorum. Çünkü iş adamımızın, özel sektörün yapa-
cağı çok iş var.
Ticaret ve Sanayi Odamız, içinde bulunduğu bu bölgenin her zaman
nabzını tutmuş, yerinde kararlar ile bölgeyi ve ülkeyi ileriye taşımıştır.
Avrasya bölgesinde bütün ticaret ve sanayi odalarının bir ağabeyi
kuruluşudur. Bütün iş camiasının önderidir. Bu kabiliyet, güç ve de-
neyim Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın tarihinden gelmektedir.
2009-20013 döneminde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda görev
alan tüm meclis üyelerimiz, yönetim kurulumuz, çalışanlarımız, mes-
lek komitelerimiz ve üyelerimiz ile el birliği ile başarılı bir dönemi daha
geride bıraktık.
Karadeniz’in ve Trabzon hedefi her zaman açık olan ülkemizin önün-
deki ufuktadır. Bölge insanımız çalışkanlığı ile bu ufku yakalayacağı-
na inanıyorum.
Ali Osman ULUSOY
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Meclis Başkanı