Page 34 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
34
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin yarar-
lanması ve rekabet güçlerinin artırılması, istihdam
piyasasının genişletilmesi, sektörlerin uluslararası
piyasalarda daha fazla markalaşması, işletmelerin
ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık hizmetle-
rini sağlanması, ticari hacimlerinin genişletilmesi,
büyütülmesi ve sosyal anlamda yeni işletmelerin
ve girişimcilerin kazanılması gibi alanlarda uzman-
lardan oluşan uluslararası kriterlerde çalışan mer-
kezler oluşturuldu.
Proje Koordinasyon Ofisi
Alanlarında yüksek deneyim ve tecrübeye
sahip olan uzmanlardan oluşan Proje Ko-
ordinasyon Ofisi, Trabzon ve bölge odaklı
yürüttüğü projelerin yanı sıra özellikle üye-
lerimizin kullanımına açık olan uluslararası -
ulusal ve bölgesel olmak üzere birçok hibe
fonlarına üyelerimizin projelerini hazırladı.
Projelerinin hayata geçirilmesine ön ayak
olundu. Böylece üyelerin ekonomilerine
artı değer katılırken il ve bölge ekonomisi
geliştirildi. Üyelerin dış pazarlara hazırlan-
ması için yürütülen projeler oluşturuldu.
İhracat pazarları çeşitlendirildi. Eşleştirme
programları ile üyelere yabancı firmalarla
işbirliği imkanları sağlandı. İl ve bölge eko-
nomisi adına sektörlerde ortaya çıkan boş-
lukları tamamlamak adına Trabzon Ticaret
ve Sanayi Odası için projeler hazırlanarak
uygulanmaya konuldu.
Trabzon ABİGEM
Eğitim ve danışmanlık alanlarında üyele-
rimize ve kurumlarımıza ihtiyaç duyulan
birçok alanda hizmetleri ile bölge ekonomi-
sine artı değer yaratan Trabzon ABİGEM,
Türkiye’nin en başarılı merkezlerinden biri
seçilerek bölge dışına da hizmetlerini yay-
dı. Trabzon ABİGEM aynı zamanda işlet-
melerimizin yurt dışı pazarlara açılımında
bölgenin en önemli platformu haline geldi.
Sektörlere yönelik düzenlenen yurt dışı iş
programları ile bölgenin önüne yeni ufuklar
açıldı. İşletmelerimiz rakiplerini daha yakın-
dan tanıdı.
Girişimcilik Merkezi
Yeni işletmeler ve piyasaya girişimci ola-
rak girecek yeni üyeleri desteklemek için
Girişimcilik Merkezi, odamız bünyesinde
hizmet vermeye başladı. Trabzon Ticaret
ve Sanayi Odası hizmet binasında faali-
yetleri sürdüren merkezimizde girişimci
olmak isteyen tüm bireyler dönemsel ola-
rak planlanan eğitimlere katılma fırsatı ya-
kalıyor. Merkezde eğitimlerde verilen teorik
bilgilerin ardından işletmelerini kurmak için
KOSGEB gibi kurumların desteklerinin üye-
lerimize kazandırılması sağlanıyor.