Page 31 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

31
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Üyelerimizin ticaret sicili işlemlerinin yürütülmesi, şahıs, şirket ve kooperatiflerin kuruluş,
tadilat, tasfiye ve terk işlemlerinin yapılması,
Firmaların çeşitli ticari işlemleri (ihaleler, tapu işlemleri, bankalar, yurtdışına çıkış vb.) için
gerekli sicil tasdiknamesi, yetki belgesi, iflas konkordato belgesi, hisse teyit belgesi gibi
resmi belgelerin verilmesi,
Üyelerin sicillerinde vuku bulacak değişiklikler ile ilgili işlemlerin, Ticaret Sicil Talimatlarına
ve Ticaret Sicili Genel Çalışma talimatına uygun olarak yerine getirilmesi, mahkemeler,
icra daireleri, SGK, vergi daireleri ve diğer kurumlarla üyelerin kayıtları ile ilgili yazışmaların
yapılması,
Uluslararası karayolu ile yük taşıması yapan nakliye firmalarının TIR karnesi işlemlerinin
yürütülmesi,
Uluslararası geçiş belgelerinin temini ve dağıtımı,
ATA sözleşmesine uygun olarak ATA karnesinin düzenlenmesi ve onaylanması,
İhracatta kullanılan belgelerden menşe şehadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim,
kontrol ve onay işlemleri,
İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb’nin suret onayları,
Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,
İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi,
Sanayi kuruluşları ve KOBİ’lere yönelik her türlü kanun, kararname ve sirkülerin takip edil-
mesi ve gerektiğinde duyurularının yapılması,
Tek İmalatçı Belgesi ile ilgili araştırma yapılması, kontrol ve tasdik edilmesi,
Yatırım Teşvik Belgesi süre uzatımı ve kapama işlemleri ile ilgili çalışmaların neticelendiril-
mesi, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile ilgili yazışmaların gerçekleştirilmesi,
Fire ve zayiat oranları ile ilgili gelen talepler için gerekli araştırmanın yapılarak Genel Sek-
reterliğin, Meslek Komitesinin ve Yönetim Kurulunun onayına sunulması ve fire oranları ile
ilgili alınan kararların kayıtlarını tutulması,
Firmalardan gelen talep doğrultusunda; ekspertiz raporu, fiili sarfiyat belgesi, imalat ye-
terlilik belgesi, tek imalatçı belgesi, kapasite raporu, mücbir sebep belgesi, yed-i vahit
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın Verdiği Hizmetler
Yasa Gereği Yapılan Hizmetler