Page 244 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Kente Dönük Çalışmalar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
244
III.3- Ticaretin
Genişletilmesi
III.5- Komşu
Ülkelere
Yönelik
İhracatın
Artırılması
III.4- Yatırım
Arazisi
Oluşturma
• Trabzon’da marka değeri olan ürün üreten üretici firma sayısının arttırılması,
• Devletin sağladığı teşvikler kapsamında komşu ve çevre ülkelerde gerçekleştiri-
len ticari nitelikteki önemli ticari fuarlara katılım sağlanması,
• Komşu ülkelerden ilimize alım heyetleri davet edilerek kentteki mevcut üretim
tesislerine ziyaretleri ve kentte düzenlenen önemli fuarlara katılımlarının sağlan-
ması.
• Trabzon’a özgü bir el sanatı olan hasır bilezik ve kazaziye ürünlerinin yabancı
ülkelerde tanıtımını yaparak, ihraç edilebilmesi için altyapı oluşturulması,
• Devlet Malzeme Ofisi Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün iç ve dış piyasalardan aldığı
ihaleli alımlara İlimizdeki üretici firmaların katılımının sağlanması,
• Ülkemizin Türk Cumhuriyetlerine ihracatında Trabzon’un ve Doğu Karadeniz’in
etkinliğinin artırılması yönünde Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Avrasya
Üniversitesi’nin bölgeye yönelik bir strateji hazırlaması,
• Kentteki iş adamlarının yurt dışına açılmasına destek verilerek kentin yeni ihracat
pazarları ile buluşturulması,
• Kuzey Afrika ülkelerindeki pazarların Trabzon üretimi ile buluşturulması,
• Rusya Federasyonu Kuban Bölgesi’nde Türk İhraç ürünlerinin sergileneceği da-
imi bir sergi alanının açılması,
• Rusya Federasyonu ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi,
• Rusya Federasyonu ve BDT ülkeleri yapılan ihracatımızı arttırmak için bu ülkeler-
le Serbest Ticaret Anlaşması yapılması,
• Komşu ülkelerde gerçekleştirilen uluslararası nitelikteki inşaat, enerji, ulaşım, ta-
şımacılık, turizm gibi alanlardaki projelerden ilimizin alabileceği pay ve sunabile-
ceği katkıların araştırılması,
• Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi’nde arsa sorunu çözümlenerek yatırımcılara
arazi imkanı sağlanması,
• Trabzon’da il genelinde yatırım alanlarının (Kamu kurum ve kuruluşlarda atıl ara-
zi, bina vb.) verilerinin toplanarak listelenmesi ve bu arazilerin yatırımcı ile buluş-
turulması,
• İl özel idaresinin sosyal tesislerinin otel ihalesi ile kente kazandırılması. Buna
benzer diğer tesislerin özel sektöre kazandırılarak kent ekonomisinin geliştirilme-
sine öncelik tanınması,
• İlimizdeki yatırımların önünün açılması için mevcut 1/100.000 ölçekli çevre düze-
ni planlarına ait 1/1000 lik çevre düzeni planına altlık teşkil edecek 1/25.000 ve
1/5000 lik nazım imar planlarının yaptırılması,