Page 239 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

239
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
I.2- Kentsel
Dönüşüm
I.3- Çevre
Sorunlarının
Çözümlenmesi
• Zağnos, Tabakhane, Çömlekçi ve Narlıbahçe’deki kentsel dönüşüm projelerinin
tamamlanması,
• KTÜ Üniversite yerleşkesi ile üniversite yerleşkesinin güneyinden geçen Kanuni
Bulvarı arasında bir bağlantının gerçekleştirilmesi,
• Devlet destekleri etkin bir şekilde kullanılarak tarihi konaklar ve evlerin turizme
kazandırılması.
• Şehir içindeki küçük sanayi sitelerini birleştirerek Maçka Vadisi içinde bir yere
taşınması ve mevcut yerlerinin değerlendirilmesi,
• Ortahisar restorasyon çalışmasının TOKİ ile yapılan protokol kapsamında ta-
mamlanmasının ardından, hazırlanan projelerin iş adamları tarafından finanse
edilmesi,
• Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılacak geniş cadde ve meydanlar ile
Trabzon’un nefes alabilir bir kent konumuna getirilmesi,
• Kentsel dönüşüm çalışmalarında verimli ve hızlı dönüşümü için vatandaşlarla
yapılan anlaşmaların önemi konusunda, tüm sivil toplum örgütlerinin ve vatan-
daşların bilinçlendirilmesi,
• Bölgemizde yapılan bina yapım işlerinde yöre mimarisine ve bölgemize ait doğal
yapı elemanlarının kullanılmasına yönelik teşvik uygulamalarına geçilmesi,
• KTÜ kampüsü ve yerleşkesini ileriye dönük olarak genişletecek kamulaştırma
çalışmalarının yapılması,
• Adli mercilerin gündeminden düşmeyen ve şehrin imajını zedeleyen, üçüncü,
dördüncü sınıf otellerin bulunduğu alanların yarattığı görüntü kirliliğinin önüne
geçilmesi,
• Kış aylarında insan sağlığını tehdit eder boyuta ulaşan hava kirliliğinin önlenmesi
için gerekli tedbirler alınarak, sağlıklı bir kent oluşturulması,
• Galyan İçme Suyu Barajı’nın bulunduğu vadi üzerinde kurulan HES’lerin sağlıklı
su içme konusunda oluşturduğu risk nedeniyle gerekli önlemlerin alınması,
• Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde arıtma tesisinin tamamlanan betonarme in-
şasının ardından üst yapı tesislerinin de bitirilerek devreye sokulması,
• Değirmendere havzasının çömlekçi projesiyle birleştirilmesi
• Trabzon’un ekolojik akıllı kente dönüştürülmesi,
• Trabzon’da alternatif enerji projelerinin hayata geçirilmesi,
• Sadece il merkezinde uygulanan atıkların kaynağında ayrılması ve geri dönü-
şüme katkı sağlaması yönündeki çalışmaların ilçelerde de yaygınlaştırılarak katı
atık düzenli depolama alanının kullanım ömrünün uzatılması,
• İklimsel olarak fazla yağış alması nedeniyle heyelan ve sel riski taşıyan bir coğ-
rafyaya sahip kentimizin bu sorunun çözümü için kanalizasyon sisteminin ayrık
sistem olarak yeniden inşa edilmesi,