Page 211 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

211
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
Trabzon ABİGEM tarafından geliştirilen olan Mobilya Kümelenmesinde belli bir alanda uz-
manlaşma, markalaşma, kurumsallaşma ve dışa açılım konularının küme içerisinde yer alan
firmalar arasında işbirliğinin arttırılması ve bilgi akışının sağlanması ile geliştirilebilecek alan-
lar olacağı düşüncesi ile yola çıkılmıştır. Mobilya kümelenme çalışması için, 3 hafta boyunca
masa başı ve saha araştırması yapılmış, üreticilerle görüşülmüştür. Ardından 27 Nisan 2010
tarihinde sektördeki üreticiler, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Marangozlar ve Mo-
bilyacılar Odası katılımıyla bir çalıştay düzenlenmiştir. Sektörün sorunları, çözüm önerileri ve
ortak hareket noktaları tartışılmıştır. Toplantılar 25 Mayıs 2010, 17 Haziran 2010, 29 Haziran
2010, 19 Temmuz 2010, 29 Temmuz 2010, 17 Eylül 2010, 29 Eylül 2010 tarihlerinde de devam
etmiştir. Bu toplantılar sonucunda bir hareket planı oluşturulmuştur. Masa başı araştırması ve
saha çalışması sonuçları derlenerek sektörün genel durumu, sorunları, SWOT analizi konu-
larını içeren bir rapor oluşturulmuştur. Toplantılar sonucunda Trabzon Mobilya Sektörel Satış
Şirketi kurulmasına karar verilmiştir. Mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalara eğitim des-
teği verilmesi ve ihracatlarının artırılması için Ekonomi Bakanlığı destekli bir proje başvurusu
yapılmıştır. Proje eğitim faaliyetleri tamamlanarak sektördeki firmaların ihracat, pazarlama, fi-
nansman başlıklarında eğitim almaları sağlanmıştır.
Turizm sektöründe gerçekleştirilen kümelenme çalışmalarında bölgenin turizm potansiyelinin
atıl halinden kurtulması için turizm sektörünün aktörleri çalıştaylarla bir araya getirilmiş ve ortak
sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır.
Mobilya Kümelenmesi
Turizm Kümelenmesi