Page 185 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

185
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
REACH Mobil Öğrenme Birimleri ile genç öğrencilerin proje kapsamındaki sektörlerde temel
beceri ve müşteri ilişkilerini güçlendirmek, REACH Öğretici Rehberi ile Mesleki Eğitim ve Öğ-
retimde görevli öğretmenler ve eğitmenlerle günlük pratikte uygulanan öğrenme / öğretme
yeteneklerini yeni yaklaşımlar, içerikler ve araçlar kullanarak artırılaması yönünde yol göster-
mek, REACH Uygulama ve İşletme Anlayışı ile Norveç, İtalya, İspanya ve Türkiye’de REACH
sonuçlarından oluşturulan model ve yapıların sürdürülebilirliği sağlaması hedeflenmektedir.
Kırsal Turizm Alanında eğiticilerin eğitilmesini ve kırsal turizmle ilgili uluslar arası deneyimlerin
ülkeler arasında aktarılmasını amaçlayan BACKTONATURE projesi, 4 ülkeden 9 ortağın ka-
tılımıyla gerçekleştirilen bir Avrupa Birliği projesidir. Leonardo da Vinci Hayat Boyu Öğrenme
Programı - Yenilik Transferi Programı’na sunularak 2012 yılında hibe almaya hak kazanan pro-
je kapsamında 2002 yılında başarıyla uygulanmış bir kırsal turizm eğitimi projesi olan PROTO-
UR projesinin çıktılarının transfer edilmesi ve adaptasyonu yapılacaktır. Proje kapsamında 4
ülkede kırsal turizmle ilgili anket çalışmaları ve saha araştırmaları yapılacak, bölgelerin eğitim
ihtiyaçları doğrultusunda eğitim modülleri ülkelere adapte edilecek veya yeni modüller hazır-
lanacak, her ülkede 2’şer gün sürecek yerel eğitimler organize edilecek ve eğitim programı ve
müfredatı bir e-learning platformu üzerinden öğrenilmeye hazır hale getirilecektir. Proje sonu-
cunda bölgelerde kırsal turizm alanında farkındalığın artırılması, AB vizyonuyla yetişmiş kalifiye
eğiticilerin yetiştirilmesi ve bölgelere özel kırsal turizm eğitim müfredatları ve eğitim modülle-
rinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 24 ay sürecek projenin toplam bütçesi 340.843 Evro’dur.
TTSO bünyesinde faaliyette bulunan ve Karadeniz Ticaret Ağı projeleri dış ülkelere açılmak is-
teyen oda üyesi işletmelerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaya başladı. 2008 yılından
beri yürütülen “Karadeniz Ticaret Ağı Projesi” Haziran 2011 tarihinde başlayan ve Karadeniz
Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen “Karadeniz Ticaret Ağı” Projesi de
eklendi. Karadeniz Havzası’nda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için bölgesel kaynaklar,
etkinlikler ve ortak ilgi alanlarına yönelik yapılacak olan çalışmalarla, bölge içi ortaklıkları ve
sınır ötesi işbirliklerini teşvik etmek ve kolaylaştırmak amacıyla Türkiye, Romanya, Yunanistan
Back To Nature: Kırsal Turizm Eğiticilerinin Eğitilmesi Projesi
Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı
Karadeniz Ticaret Ağı Projesi