Page 183 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

183
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyet Raporu
2009
2012
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
bölgesindeki firmaların teknolojiye erişimlerinin kolaylaştırılması ve teknolojideki gelişmeler-
den haberdar edilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, firmalarımızın uluslararası
pazarlara giriş ve bu pazarlarda rekabet edebilirliklerinin artırılmasına yönelik kapasitelerinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 5 ilde kurulan Kümelenme Bilgi Merkezi aracılığıyla KOBİ’lere
eğitim, bilgiye erişim, verimlilik ve rekabet güçlerini artırma konusunda stratejik destek sağlan-
maktadır. Merkezlerin gerçekleştireceği faaliyetler ile 400 KOBİ’ye ulaşılması ve 200 KOBİ’nin
oluşturulacak iş kümelerine dahil olması beklenmektedir. İş kümelerinde yer alacak KOBİ’lerin
verimliliklerinde ve benzer ölçümlerinde % 20 oranında artış sağlaması hedefler arasındadır. İş
kümelerine, Ekonomi Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların hibe programlarından faydalanmaları
için gerekli teknik destek de sağlanmaktadır. En az 20 sektörel kümenin Ulusal Kıyaslama
Sistemi’ne (National Benchmarking System) katılması ile kümelerin gelişimlerinin ve değişim-
lerinin değerlendirilmesi olanaklı hale gelecektir.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve 2010-2011 (12 ay) yılları arasında
yürütülen proje, gençlerin girişimcilik konusunda eğitilmesi, kurulacak bir destek hizmet birimi
ile, girişimci olan ya da girişimci olmak isteyen gençlere rehberlik edilmesi; eğitim, seminer ve
danışmanlık hizmetleri sunulması amaçlanmıştır. Milano Milano Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası
- FORMAPER Girişimcilik Merkezi ortaklığında yürütülen ve 297.436,46 Euro’luk bütçeye sahip
olan proje sonunda Trabzon ve bölgede sürdürülebilir girişimciliği destekleyecek girişimcilerin
sürekli destek alabilecekleri Trabzon Genç Girişimcilik Merkezi Kurulmuştur. Kurulan merkez
halen faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir.
Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve 2010-2011 (12 ay) yılları arasında
yürütülen proje, Trabzon ilinde reel piyasanın en çok eleman ihtiyacı duyduğu “satış pazarla-
ma” alanında, nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi ortaklığında 131.545,00 Euro’luk bütçesiyle Kasım 2011 yılında tamamlanan proje kap-
samında 50 işsiz gencimiz “Pazarlama yönetimi, Satış gücü yönetimi, Tüketici davranışları,
Pazarlama araştırmaları, Genel teknik ve iletişim, yaratıcı drama / beden dili, diksiyon, mesleki
İngilizce” alanlarında 3 ay teorik 1 ay pratik olmak üzere toplam 4 ay eğitim görmüştür. Eğitim-
leri sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanan başarılı kursiyerlerin
30’unun istihdam süreci tamamlanmıştır.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve 2010-2011 (12 ay) yılları arasında
yürütülen proje, üretim alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin CAD/CAM unsurlarını etkin olarak
kullanabilmesini sağlayacak donanımlı elemanlar yetiştirilerek tasarım ve üretim teknolojilerini
geliştirmesine teşvik etmek ve rekabet güçlerinin artmasına yardımcı olmayı amaçlamakta-
dır. Karadeniz Teknik Üniversitesi ortaklığı ile yürütülen projenin bütçesi 123.702,00 Euro’dur.
2011’de tamamlanan proje kapsamında 18-30 yaş arası işsiz Teknik Eğitim Fakültesi mezun-
Mesleki Eğitim Projeleri
Genç Girişimciliğin Geliştirilmesinin ve Sürdürülebilmesi Projesi
Satış Pazarlama Elemanı Yetiştirme ve İstihdamı Projesi
Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimi Projesi