Page 138 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Meslek Komiteleri ve Komisyonlar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
138
2
21
26
Grup
- T.B.M.M’nde görüşülecek olan Madencilik Kanunu’nda
yer alan ruhsat teminat ve harçlarının artması ile ilgili mad-
deler konusunun TOBB kanalıyla Bakanlığa iletilmesine,
- Trabzon 2011 Gençlik Olimpiyatlarının Trabzon ekonomin-
se katkısı konusunda Oda’nın bir çalışma yapmasına,
- Numune Hastanesinin Şana’ya taşınması konusunda
Oda’nın bir durum değerlendirmesi yaparak üyelere bilgi
vermesi
- Otobüslerin arka koltuklarına takılan tv.lerin Sağlık
Bakanlığı’nca uygun olup olmadığının araştırılması,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- TOBB’a yazı yazılmasına,
- Numune Hastanesinin taşınması konusun-
da Odanın bir çalışma yapmasına,
- Konunun ilgili Bakanlığa bildirilerek bilgi
istenmesine,
Yönetim Kurulu Kararı
Konu TOBB’a bildirildi.
Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaşımı Ge-
nel Müdürlüğü’nün26.06.2008 tarih
ve 2008/KUGM–20/YOLCU numaralı
genelgesi
ilgi (a)’da kayıtlı genelgeye göre;
01/01/2008 tarihinden itibaren B ve D
türü yetki belgelerine kayıtlı taşıtlarda
yapılacak görüntülü veya görüntüsüz
yayınların seslerinin kulaklık ile birey-
sel (kapalı devre) olarak gerçekleşti-
rilmesi uygun görülmüştür.
Konuyla ilgili MK. Başkanına telefon-
la bilgi verildi.
Sonuç
MAYIS 2010