Page 136 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Meslek Komiteleri ve Komisyonlar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
136
MART 2010
30
15
10
Grup
- Nisan ayı içinde yapılacak konferansların 27-28 Mayıs ta-
rihlerine ertelenmesi, Sigortacılık Genel Müdürü, TRAMER,
TARSİM, DASK ve SEGEM Başkanlarının katılacağı biri Be-
şikdüzü MYO, diğeri Zorlu Grand Otel’de yapılacak iki kon-
ferans düzenlenmesi, Sigortacılık Genel Müdürü’nün Mayıs
ayı Meclis Toplantısına davet edilmesi,
- Sarp Sınır Kapısından giren kaçak akaryakıtın ucuza sa-
tılmasının yarattığı haksız rekabet konusunda çalışma ya-
pılması,
- Açıkta ve etiketsiz satılan ürünlerin denetimi ile ilgili çalış-
ma yapılması,
- Kırsal Kalkınma Projeleri içinde Odamız üyesi firmaların
projelerinin kabulü konusunda destek olunması,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- Yapacakları organizasyona davet edilecek
genel müdürün ulaşım masraflarının Oda-
mızca karşılanması ve düzenlenecek kok-
teyl için 2000 TL. destek olunmasına,
- Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne
yazı yazılmasına,
- Açıkta satılan ürünler ve etiketsiz ürünlerin
satışının engellenmesi konusunda Belediye-
ye, Sağlık ve Çevre Müdürlüklerine yazı ya-
zılarak denetimlerin daha etkin yapılmasının
talep edilmesi
Yönetim Kurulu Kararı
Genel Müdür toplantıya katıldı
Yazı yazıldı
Yazı yazıldı
Sonuç
7
31
30
Grup
- Grupta yer alan üyelerin ürünlerinin sergileneceği etkinli-
ğin Nisan-Mayıs aylarında Dünya Ticaret Merkezi’nde dü-
zenlenmesi,
- Gürcistan ziyareti ile ilgili tarihin belirlenerek bildirilmesi
- Kamu ihale Kanunu’nun 62. Maddesinin 4. Bendinde uy-
gun ortaklık yapılandırmasının yeniden ele alınması ve sade
bir şekilde düzenlenmesi için Kamu İhale Kuruluna yazı ya-
zılması,
- Nisan ayı içinde sigortacılık sektörü ile ilgili; biri Beşikdüzü
MYO’nda diğeri yeri katılımcılara göre belirlenmek üzere iki
konferans düzenlenmesi,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- Etkinliğin yapılması için gerekli çalışmala-
rın başlatılmasına,
- Meslek Komitesi üyelerinin katılacağı bir
toplantı ile konunun görüşülmesine,
- (Mart ayı kararında)
Yönetim Kurulu Kararı
Etkinlik Trabzon DTM’de yapıldı.
Toplantı yapıldı
Sonuç
ŞUBAT 2010