Page 134 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Meslek Komiteleri ve Komisyonlar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
134
ARALIK 2009
1
2
3
26
33
Grup
- Meslek grubu içinde yer alan firmaların yatırımlarını geliş-
tirecekleri programlar konusunda proje ofisinin bir çalışma
yapması,
- DOKAP Tarım Projesinin Nihai Değerlendirme çalışmaları-
nı kapsayan bir toplantının Odamızda düzenlenmesi,
- Orman Bakanlığı’nın çıkarmış oldukları genelge ile orman
alanlarındaki madencilik faaliyetlerinin durdurulması ile
meslek grubunda yer alan madencilik sektöründeki üyeler
zor durumda kalmıştır. Bu mağduriyetin giderilmesi için ka-
nun koyucular ve kamu kurumları nezdinde girişim yapıl-
ması,
- Fatih Eğitim Fakültesi’nin 2. devlet Üniversitesi olarak Fa-
tih Üniversitesine dönüştürülmesi ve TOBB Üniversitesine
bağlı bazı bölümlerin Trabzon’a kazandırılması,
- Ekonomik krizden etkilenen firmalar için büyük sıkıntı ya-
ratan Trabzon Terminalindeki firmalara 2010 için Trabzon
Belediyesi’nin tebliğ ettiği % 20 lik kira artışı konusunda yö-
netimce bir çalışma yapılması,
- Sigara yasağı uygulamasının sektördeki firmalara özellikle
kış aylarındaki etkisi göz önünde tutularak, AB ülkelerinde
olduğu gibi küçük işletmelerde sigara uygulamasının fir-
manın takdirine bırakılması yönünde uyglama için gerekli
çalışmanın yapılması,
Meslek Komitesi’nin Yönetim Kuruluna Sunulan Kararları
- Proje ofisinin bu konuda bir çalışma yap-
masına,
- Konuyla ilgili meslek komitesinin bir çalış-
ma yapmasına ve toplantının içeriği ve şek-
linin belirlenmesine,
- Konuyla ilgili Yönetim Kurulu Üyesi Erkut
Çelebi’nin bir çalışma yapmasına,
- Yazı yazılmamasına,
- Konunun Belediye Başkanlığı’na bildirilme-
sine,
- TOBB’dan görüş istenmesine,
Yönetim Kurulu Kararı
Proje ofisi konuyla ilgili bir rapor ha-
zırlayarak Yönetim Kurulu’na suna-
cak
Konu Yönetime yeniden geldi
Konu TOBB’da takip ediliyor.
Konu Belediye Başkanlığı’na bildirildi
TOBB’a yazı yazıldı
Sonuç