Page 130 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Meslek Komiteleri ve Komisyonlar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
130
25
1- İnşaat malzeme fiyatlarının KDV oranlarının % 18’den,
31.12.2009 tarihine kadar olan sürede % 8-10 arasında bir
orana düşürülmesi,
2- Konut kredilerinde, Devlet sübvanse yoluyla konut fa-
izlerini % 5-10 arasına düşürerek, konut satışlarının cazip
hale getirilmesi,
3- Konutlarda tapu harcının kalıcı olarak binde beş oranına
indirilmesi veya kaldırılması veya bu mevcut uygulamanın
bir müddet daha uzatılması,
4- Konut alım satımlarında uygulanan Damga Vergisi’nin
kaldırılması,
5- TOKİ olayı ve sektöre olumsuz etkilerinin yeniden gözden
geçirilerek değerlendirilmesi, konuyla ilgili TTSO tarafından,
Üniversiteye veya resmi bir kuruma, TOKİ’nin İllerin sosyal
ve ekonomik yapısına etkileri konulu bir araştırma yaptırıl-
ması,
6- Kriz ortamı fırsat bilinerek, kriz döneminde kayıt dışı eko-
nominin kayıt altına alınması ile ilgili çalışmaların yapılması,
01.01.2010 tarihinden önceki tüm cezalara (sahte evraklar,
vergi kaçakçılığı vb.) yıllara göre kademeli olarak belli bir
ödeme kolaylığı sağlanarak bir şekilde af getirilmesi,
7- Varlık Barışı Yasası ile (Matrah farkı, KDV, Sahte Belge,
vs. kapsamı aynı tutularak veya genişletilerek) Bakanlar Ku-
rulu yetkisinde olan uzatma süresinin 31.12.2009 tarihine
kadar uzatılması, 2008 hatta 2009 yıllarını kapsaması, bu
yıllarda kademeli % 7-8 gibi vergi alınarak 01.01.2010’dan
sonrası için Türkiye’nin yeni bir sayfa açması, işadamlarının
işleri ile uğraşması, her şey kayıt altına alınmasının sağlan-
ması, cezaların 2010 ve sonrası için arttırılması,
8- Kamudan alacaklı olan Müteahhitlerin, kamudan alacak-
larının kamuya olan borçları ile mahsup edilmesinin sağ-
lanması,
9- Kamu alacaklarına uygulanan aylık % 2,5, yıllık % 30 ora-
- Konunun Başbakanlık ve ilgili Bakanlara,
TOBB’a, Trabzon Milletvekillerine bildirilme-
sine
- TOKİ konusunda İnşaat Müh. Odası ve Mi-
marlar Odası’ndan görüş alınarak Üniversi-
teye bir araştırma yaptırılmasına,
Konular bildirildi.
KTÜ’ye yazı yazıldı araştırma için,
gönderilmedi.