Page 126 - TTSO 2009 - 2013 FAAL

Basic HTML Version

Meslek Komiteleri ve Komisyonlar
TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI
2009-2012 FAALİYET RAPORU
126
32
33
34
35
2
3
- Oda desteği ile AB Fonlarından yararlanarak “Gayrimen-
kul Danışmanı” yetiştirme kursları düzenlenmesi,
- İşletmelerdeki fiyat tarifelerinin belirlenmesinde serbest
piyasa kurallarının uygulanması için işletmelerin belirleye-
cekleri özel fiyat tarifelerinin baz alınması,
- Belli gıdaların, (tatlı, börek vb.) mahalle bakkalların da sa-
tışının engellenmesi,
- Doğu Karadeniz Bölgesi’nde lokomotif sektör olan turizm
alanında sektörde faaliyette olan işletmeler ile devlet yatı-
rımlarının haksız yarışa girmesinin önlenmesi, (KTÜ Sahil
Tesisleri vb. gibi)
- 20 Nisan 2009 tarihinde meslek grubu üyelerinin katıldığı
toplantının tekrarlanması,
- Meslek grubu içinde bulunan değişik meslek gruplarının
ayrı ayrı bir araya geleceği toplantılar düzenlenmesi,
- Madencilik sektöründe çıkan kanunlar sonucu MTA’nın
sektörde işi yardım boyutundan ticari kazanç boyutuna ge-
tirmesi nedeniyle sektörün mağdur olması,
- Madencilik sektöründe işletme izni için çıkarılan kanun ve
nizamnamelerin İllere göre uygulanmasında doğan sıkıntılar
- 3. Meslek Grubundaki firmaların isim ve istihdam sayısının
araştırılması,
- CE Belgesi ile ilgili çalışma yapılmasına,
- Teşvik Yasası’nın 2011 yılına kadar uzatılması konusunda
çalışma yapılmasına,
- Konu Proje Koordinasyon Ofisi tarafından
incelenecek
- Fiyat tarifeleri konusunda görüşmek üzere
33. Grup Meslek Komitesi Üyelerinin Yöne-
tim Kurulu Başkanı ile görüşmesine,
- Bakkallarda satılan gıdaların engellenmesi
konusunda Belediye Başkanlığı’na yazı ya-
zılması,
- Konuyla ilgili Yönetim Kurulu Başkanının
KTÜ Rektörü ile görüşmesine,
- Toplantının yapılmasına,
- Genel bir toplantı yapılmasına
- Konuların meslek komitesinin yapacağı
detaylı çalışma sonucu hazırlanacak somut
önerilerle tekrar değerlendirilmesine,
- 3. Meslek grubuna dahil firmaların istih-
dam sayılarının, Odamızca Sosyal Güvenlik
Kurumuna yazılacak yazıyla istenmesine,
- CE Belgesi ile ilgili bir çalışma yapılmasına
ve bir seminer düzenlenmesine,
- Teşvik Yasası’nın uzatılması konusunda
Odamızca başlatılan girişimlerin devam et-
tirilmesine ve Teşvik’ten yararlanan 49 İlin
Ticaret ve Sanayi Odalarına ortak hareket
edilmesi konusunda yazı yazılmasına
Konuyla ilgili çalışma değerlendirme-
ye alındı.
17 Nisan’da Başkan ve Meslek Ko-
mitesi Üyeleri görüştü. Konu çözüm-
lendi. Çalışmaları yapılacak.
Belediye Başkanlığı’na yazı yazıldı,
Başkan Rektör ile görüştü.
Toplantı yapıldı.
Toplantı yapılmadı.
- Meslek Komitesine konu bildirildi,
Madencilik Genel Müdürlüğünden
gelecek bir uzman ile toplantı yapıl-
masına karar verildi.
-SGK’ya yazı yazıldı. Cevap geldi.
-CE Belgesi ile ilgili araştırma yapıldı.
Bu konuda bir seminer düzenlene-
cek.