Page 4 - 2017-2020 STRATEJIK PLAN
P. 4
TTSO 2017 - 2020 STRATEJİK PLANI 3
DESTEK DOKÜMANI

ÖNSÖZ

. Stratejik Planlar ortak aklımızdır.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası çalışmalarını bir stratejik planlama çerçevesinde yürütmektedir. Bu amaçla
öncelikli olarak stratejik planını oluşturmaktadır. Ve zaman içerisinde ihtiyaçlar hasıl oldukça bu planı revize eder.
Bir anlamda çalışmalarımızın çerçevesi çizilirken, hedefler belirlenmekte ve yapılacak olan faaliyetlerimiz bu
stratejik plan da kısa, orta ve uzun vadeli olarak belirlenmektedir.

Yönetim kurulumuz stratejik pla-
nı öncelikle kuruma ve üyelerimiz
olan işletmelerimize karşı büyük bir
sorumluluk içerisinde hazırlanmak-
tadır. Aynı zamanda bu plan şehir,
bölge ve ülkenin gelişimine katkı
sağlamak üzere oluşturulmaktadır.
Dünyadaki gelişmelerde gözardı
edilmemektedir.

Yönetim kurulu olarak önem
verdiğimiz stratejik plandaki ko-
nulara, hedeflerimiz, çalışma ve
eylem planlarımızın belirlenme-
sindeki tüm süreçlere üyelerimiz
aktif katılım sağlamaktadır. Bizzat
üyelerimizin kurumdan beklenti-
leri, sektörlerine ilişkin sorunların
tespiti ve çözüm yolları konuların-
da düşünceler sürekli alınmaktadır.
Bir taraftan sürekli istişare halinde
olduğumuz üyelerimiz ve uzman-
larımız tarafından sahadan sürekli
toplanan bu veriler Yönetim Kurulu-
muz titizlikle değerlendirmekte ve
hassasiyetle takip edilmesine özen
göstermektedir.

Stratejik plan genel sekreterlik ve odamızın birim sorumlularının katıldığı bir dizi toplantı ile pekiştirilmektedir.
Ardından başta ilimiz, bölge ve ülke kurumsal paydaşlarımız ile de değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Karşılıklı
olarak bu toplantıların tek hedefi üyelerimize daha etkili bir hizmet sağlamak, dolayısıyla başta üyelerimizin, mil-
letimizin, sektörlerimizin ve ülkemizin gelişmesine katkı sunmaktır.

Verimlilik ilkesiyle yürütülen bu süreçlerde yüzyüze yapılan yüzlerce görüşme, toplantı ve yazışma ile en etkili
politika ve hedefler ortaya çıkartılmaktadır. Karşılıklı diyaloğ esasına dayanan yönetim anlayışının başarısını artır-
mak üzere günümüzün modern ve teknolojik iletişim araçları da kullanılmaktadır. Üyelerimiz ve paydaşlarımızın
yanısıra kamuoyunun bilgilendirilmesine azami önem verilmektedir. Kurumsal şeffaflık ilkelerine sadık kalınarak
stratejik planın önce yönetim kurulumuz, meclis üyelerimiz, meslek komitelerimiz, çalışanlarımız, üyelerimiz ve
   1   2   3   4   5   6   7   8   9