Page 8 - TTSO 2013-2014 FAALİYET RAPORU
P. 8
VII

Ortak Akıl Projeleriyle Kalkınma

Kendi kendini yönetme başarısı gösteren milletler, ülkelerini büyük ekonomik başarılara taşımış, ulaştıkları geliş-
mişlik düzeyi ile vatandaşlarına refah, huzur ve güzel bir gelecek sunmuşlardır. Gelişme ve kalkınma hamlelerinde
ise en etkin payı katılımcı yönetimle sağladıkları aşikârdır. Günümüzde yükselen bu anlayış çerçevesinde Türkiye
2023 hedeflerini milletçe başarmaya kilitlenmiştir. Bütün değerleri ile işbirliği ve güç birliği yaparak çalışan kamu,
sivil toplum ve özel sektör bu ortak hedefi başarıya taşıyacaktır.

2023 vizyonu, Türkiye’nin dünyanın 10. büyük ekonomisini oluşturma hedefini söylemden eyleme, eylemden başa-
rıya taşıma sorumluluğunu hepimize hissettirmektedir. Türkiye’nin her bölgesi, her ili, her ilçesi ve her köyünde bu
hissiyat yüksek derecede duyulmaktadır. Bölgelerimiz ve illerimiz adeta tatlı bir yarış halindedir. Trabzon ilimizde
2023 vizyon belge ve programlarına uyumluluk içerisinde kendinden beklenen projeleri planlamış ve fizibilitelerini
hazırlamıştır. Önümüzdeki süreçte ise eylem planlamaları bitirilen projelerin uygulanmalarının tamamlanması he-
deflemiştir.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, 7 Haziran 2015 genel seçimleri öncesinde siyasi parti ve milletvekili adaylarına
yönelik olarak Trabzon’un ortak beklentileri belirledi.

Hazırlanan raporun ilk bölümünde Trabzon adına 8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şu-
rası’na sunulan 9 maddeye yer verildi. Rapordaki 9 madde başlığı şöyle;

Doğu Karadeniz Endüstri ve Yatırım Adası, Demiryolu, Güney Çevre Yolu, Trab-
zon Havaalanının Kapasitesinin Büyütülmesi ve İkinci Pistin Yapılması, Trabzon’a
İkinci Devlet Üniversitesinin Kazandırılması, Dört Mevsim Turizm (Yayla, Spor,
Sağlık, Kış), Fındık, Çay, Doğalgaz.

Trabzon Gelişim Stratejisi çalışması kapsamındaki konular ise 8 başlıkta toplantı;

Ulaşım - Dış Ticaret, Ticaret - Sanayi, Tarım Hayvancılık - Balıkçılık, Eğitim - Spor,
Kent ve Kentsel Dönüşüm, Güvenlik, Turizm, Sağlık.

Devam eden 4 Proje şöyle sıralandı:

İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi Projesi, Yatırım Adası, Peynir Altı Suyu Tozu
Üretim Tesisi Projesi, Gemi İnşa Sanayi-Üretim Destek ve Ar-Ge Merkezi Projesi.

Ayrıca kamu, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan Trab-
zon Gelişim Stratejisi 2023 çalışmasının en öncelikli beklentilerini de içermektedir.
Öte yandan Doğu Karadeniz Kalkınma Planı (2014-2018)’nda yer verilen bölge
beklentileri bulunmaktadır.

Trabzon’da birlik ve bütünlüğün sağlandığı ve ortak çalışma anlayışının benim-
sendiği, bütün yerel dinamiklerin hemfikir olduğu projeler sadece bu bölgeye değil
Türkiye’nin geleceğine, 2023 hedeflerine ciddi katkılar sağlayacak önem ve de-
ğerde bilimsel projelerdir. Sadece lokal ve bölgesel hedefleri olmayan ulusal ve uluslararası hedefleri kapsayan
projelerdir.

Trabzon’un beklentileri olan projelerin büyük bir bölümü ülkemizin uluslararası alanda ulaşım ve lojistik gücünü
artıracaktır. Ar-Ge ve inovasyon içeren yüksek katma değerli ürünler üreten altyapıları ülkemize katmayı sağlamak-
tadır. İstihdam ve ihracata katkı veren altyapılardır. Ülkemize yüksek döviz girdisi getiren sektörlerde yeni yapılan-
maları stratejileri belirlemektedir.

Her dönem olduğu gibi bu dönemde de Trabzon, ismine yakışır projeleri Türkiye gündemine getirerek önder bir il
olmaktadır. Sadece bu ilin değil ülkemizin ve uluslararası alanda güçlü bir kurum olan Trabzon Ticaret ve Sanayi
Odası bu önderliğin en önemli paydaşlarından biri olmaktan övünç duymaktadır. Her kuruma eşit mesafede ortak
çalışma kültürünü edinmiş, çalışanları, üyeleri, meslek komiteleri, meclis üyeleri, meclis başkanlığı ve yönetim ku-
rulu ile güçlü ve güven veren bir kurumdur.

M. Suat HACISALİHOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013-2014 FAALİYET RAPORU
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13