Page 7 - TTSO 2013-2014 FAALİYET RAPORU
P. 7
Trabzon’un Önemi

Trabzon her fırsatta hatırladığımız gibi iskân tarihi ile dünyadaki en eski şehirler arasında yer almaktadır. Sınır-
larında birçok medeniyetin ve yaşanmışlığının izlerini taşır. Bilimsel bulgular milattan önce 6500’lü yıllara kadar
inmektedir. Düzköy vadisi ve Çalköy civarındaki mağaralarda geç paleolitik ve erken neolitik dönem bulgular Prf.
Dr. Povell Dolukhanov’un yüzey araştırmalarında işaret ettiği en eski yerleşim izleridir.
Sürmene orta mahalledeki Ortamahalle Kalesi Kalkolitik dönem (M.Ö. 5000-3000 - Prf. Dr. Altan Çilingiroğlu) yer-
leşim bulgularını tespit edilmiştir.
Trabzon Kalesi’nin ilk yapım evresi Xsenephon’un bildirdiğine göre Anabasis’te (Onbinlerin Ricadı- M.Ö. 401 kitabın
yazılışı) M.Ö. 5. Arkaik Dönem (M.Ö. 800-480) yüzyıla iniyor. Trabzon Kalesi ayrıca Klasik dönem (M.Ö.480-334),
Helenistik dönem (M.Ö.334-30), Roma dönemi (M.Ö.30- Milattan Sonra 303) izlerini taşır... Trabzon Tabakhane
Mevkii Kurtarma kazılarında çıkarılan bulgular ise; M.S. 2. yüzyılda Hadrian dönemi Tapınak Buluntusu (Roma dö-
nemi) ve Bronz Hermes heykeli dönemin en önemli emaresi olarak Trabzon tarihinde yerini almıştır. Hermes aynı
zamanda Yunan Mitolojisine göre ticaret yapanların yol gösterici tanrısıdır. Bu dönemde Hadrian’ın komutanların-
dan Arrianus imparatora mektuplarında Trabzon’un Güney Karadeniz kıyılarının en önemli liman kenti olduğunu

bildirmiştir. Pontus Kapadokya’sının başkenti ilan edildiğinde ise Trabzon’a yeni bir
liman inşa edilmeye başlanmıştır.
Yine aynı kazıda ve Trabzon Kalesi’nde Bizans dönemi (M.S. 842-1204) buluntu ve
yapım evreleri izlenmektedir. Komnenos İmpatorluğu dönemi (M.S. 1204 - 1461)
döneme ilişkin taşınmazlar ise şehrin bir çok yerinde dikkat çekmektedir.
Trabzon, tarihi boyunca İpekyolu’nun en önemli liman kentlerinden biri olmuş ve
bu özelliğini antik dönemden bugüne kadar koruduğuna dair Vakfıkebir ilçesindeki
antik liman kalıntısı izlerinde kendini belgelemektedir. Roma döneminde yine liman
ve ticaret kenti olan Trabzon, ödüllendirilerek serbest şehir statüsüne yükseltilmiştir.
1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına ka-
tılınca İpekyolu stratejik anahtarı yine Trabzon’la Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.
Limandan dolayı büyük üstünlük kazanan Trabzon Vilayeti, Osmanlı döneminde Si-
nop’tan Batum’a kadar uzanıyordu.
18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ticarette yeni bir ivme kazanan Trabzon, güney
Karadeniz’den geçen ticaret yolunun yönetimini ve kontrolünü eline geçirir.
Trabzon Osmanlı imparatorluğu döneminde gerek doğu Anadolu ve İran gerekse
baharat yolunun batıya açıldığı liman kenti olarak stratejik önemini sürdürmüş daha-
sı İran ve Kafkasya seferlerinde askeri üs noktası olarak kullanılmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanma döneminde de dış odakların sahip olmak
istediği bir Trabzon Limanı vardır.
Trabzon, Türkiye Cumhuriyeti sürecisinde de İran ticaretinin aktörü olmuştur. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından
sonra da Avrasya coğrafyasında yeniden ticaretin önemli bir merkezi olarak ön plana çıkmıştır.
Doğu Karadeniz Yatırım Adası ve Endüstri Bölgesi Projesi bu yeni sürecin kilit yatırımlarıdır. Türkiye’nin Avrasya
ticareti kontrolünde büyük bir adımdır. Trabzon şehrinin ortak akıl ürünüdür. Odamızın son dönem faaliyetleri ara-
sında ortaya koyduğu en önemli yatırım projeleri arasındadır. Siyasi partilerimizin sahiplendiği, 62. Hükümetimizin
uygulama programına alıp ve DOKAP Eylem Planına konulmuştur.
1884 yılında kurulan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası sadece bu bölgeye veya ülkemize değil uluslararası dünya
ticaretine yön veren bir kurum olmayı tarih boyunca başarmış ve bugün de bu geleneğini meclis çatısı altında sür-
dürmektedir. Yönetim kurulumuz, meclis üyelerimiz, meslek komitelerimiz, üyelerimiz ve çalışanlarımız birbirinden
aldığı kuvvetle Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon’u büyütecek ve geliştirerek geleceğe taşımaya devam edecektir.

M. Şadan EREN
Meclis Başkanı
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013-2014 FAALİYET RAPORU
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12